Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

 • Cena kurzu
  183€
 • Najbližší termín
  03. 04. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Ochrana spotrebiteľa vo finančných službách

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú finančnej ochrany spotrebiteľa a poukázať na ich aplikáciu v praxi.

Seminár je koncipovaný na základe reálnych prípadov z praxe.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre:

 • zamestnancov bánk, poisťovní, leasingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s klientom,
 • právnikov, zamestnancov compliance oddelení
 • konateľov finančných spoločností, odborných garantov
 • zamestnancov úverových oddelení, produktových manažérov

Obsah seminára

 • platná právna úprava ochrany spotrebiteľa vo finančných službách, legislatíva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa najmä Zákon č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,
 • vymožiteľnosť práv spotrebiteľa vo finančných službách,
 • nekalé praktiky v spotrebiteľských zmluvách,
 • neprijateľné zmluvné podmienky,
 • praktické príklady

Lektori

JUDr. Peter Straka, sudca Krajského súdu v Prešove, bývalý riaditeľ sekcie legislatívy civilného práva na Ministerstve spravodlivosti SR, člen Súdnej rady SR a zároveň osobnosť, ktorú vníma široká verejnosť ako sudcu, ktorý sa v záujme spravodlivosti a rešpektovania ochrany slabších nebojí vysloviť v talári aj zásadné právne závery.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

03. 04. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 02/5787 3538
 

Cena

152.5 € bez DPH
183 € s DPH

Variabilný symbol

1794

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28/a, Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.