Pracovné právo pre personalistov vo finančnom sektore

Pracovné právo pre personalistov vo finančnom sektore

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou v oblasti pracovného práva vo vzťahu k pracovnému právu v bankovníctve a v sektore finančných služieb.  Účastníci získajú informácie o novelách súvisiacich predpisov, zručnosti a vedomosti potrebné pre výkon práce. V rámci interaktívneho výkladu a riadenej diskusie sa oboznámia s konkrétnymi návodmi na riešenie aplikačných a vecných problémov v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a  iných finančných inštitúcií pracujúci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Seminár je určený  pre HR manažérov, HR personalistov a špecialistov. Je však vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem o informácie v oblasti pracovného práva.

Obsah seminára

Zákonník práce a vybrané otázky pracovného práva,

 • základné pojmy,
 • všeobecné ustanovenia,
 • pracovný pomer,
 • pracovný čas a doba odpočinku,
 • odmeňovanie,
 • prekážky v práci,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • sociálna politika zamestnávateľa,
 • náhrady škody,
 • dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru,
 • osobitná úprava pracovných vzťahov,
 • kolektívne pracovné právo,
 • diskusia.

 

Seminár má interaktívny charakter, je prakticky orientovaný, jednotlivé lekcie dopĺňa riadená diskusia a analýza  konkrétnych prípadových štúdií.

Lektori

skúsený odborník

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751