Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Pracovnoprávne minimum pre manažérov, generalistov HR

Ciele

Pomôcť pri zefektívnení práce manažéra/personalistu, generalistu HR pri osvojení si všeobecne záväzných predpisov Zákonníka práce a získať námety na postupy pri riešení konkrétnych situácií v každodennej praxi v súlade so zákonom. 

Účastníci

Seminár je určený členom stredného a líniového manažmentu, manažérom ľudských zdrojov, personalistom a generalistom, ktorí sa pri práci často musia veľmi rýchlo rozhodovať a konať v zmysle platného pracovného práva. 

Obsah seminára

 • Zákonník práce – základné zásady, výklad pojmov v ZP, závislá práca
 • právne úkony – doručovanie písomností
 • vznik pracovného pomeru, predzmluvné vzťahy, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, diskriminácia
 • pracovná zmluva – základné náležitosti a zmeny
 • druhy pracovného pomeru a dočasné pridelenie
 • skončenie pracovného pomeru - formy, podmienky, zákaz výpovede
 • odstupné a odchodné podľa §76 ZP – podmienky poskytovania podľa platného ZP
 • základné povinnosti zamestnancov podľa §81 ZP, vedúcich zamestnancov podľa §82 ZP
 • pracovný čas, fond pracovného času, náhradné voľno, pracovná pohotovosť...
 • dovolenka -§ 100 ZP, čerpanie, krátenie, preplatenie
 • mzda, mzdový poriadok §118 ZP – novelizované ustanovenia
 • prekážky v práci §136, čo priniesla novela-flexikonto
 • sociálna politika podľa §151 ZP
 • náhrada škody podľa §117 ZP, zodpovednosť, výška náhrady škody po novele
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

odborníčka na pracovné právo, personalistiku a mzdy, poradkyňa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a riadenia ĽZ 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751