Právny systém Slovenskej republiky

 • Cena kurzu
  282€
 • Najbližší termín
  16. 03. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Právny systém Slovenskej republiky

Ciele

Pomerne v krátkom čase po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k zásadnej transformácii ekonomiky a k splneniu podmienok prístupového procesu k Európskej únii. Tak, ako sa menili podmienky v našej spoločnosti, musel sa meniť a prispôsobovať i náš právny poriadok. Novými výzvami boli najmä aktualizácia vzťahu vnútroštátneho práva k medzinárodnému právu a povinná harmonizácia nadnárodného komunitárneho práva, dnes už na základe Lisabonskej zmluvy práva Európskej únie. 
Cieľom seminára je preto pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. 

Účastníci

Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s legislatívou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie alebo medzinárodným právom. Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti. 

Obsah seminára

 1. Pramene práva
  1. Spoločnosť a právo
  2. Právo a spravodlivosť
  3. Materiálne a formálne pramene práva
 2. Právny systém
  1. Právna norma
  2. Znaky právnej normy
  3. Platnosť a účinnosť právnych noriem (retroaktivita)
  4. Právne systémy
  5. Vnútroštátne právo Slovenskej republiky
  6. Medzinárodné právo
  7. Právo Európskej únie
 3. Štruktúra právneho systému
  1. Väzby medzi právnymi normami
  2. Hierarchia právnych noriem a ich právna sila
  3. Verejné a súkromné právo
  4. Odvetvia práva
  5. Procesné a hmotné právo
 4. Vybrané ustanovenia právnych predpisov
  • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (v znení Lisabonskej zmluvy)
  • Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
  • Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskorších predpisov

Lektori

JUDr. Ing. Ondrej Reichbauer, PhD. - skúsený odborník v oblasti slovenského a európskeho práva

Dĺžka trvania

1 deň (8 hodín)

Aktuálne termíny

16. 03. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                            9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

235 € bez DPH
282 € s DPH

Variabilný symbol

2332


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.