Právny systém Slovenskej republiky

Právny systém Slovenskej republiky

Ciele

Pomerne v krátkom čase po vzniku samostatnej Slovenskej republiky došlo k zásadnej transformácii ekonomiky a k splneniu podmienok prístupového procesu k Európskej únii. Tak, ako sa menili podmienky v našej spoločnosti, musel sa meniť a prispôsobovať i náš právny poriadok. Novými výzvami boli najmä aktualizácia vzťahu vnútroštátneho práva k medzinárodnému právu a povinná harmonizácia nadnárodného komunitárneho práva, dnes už na základe Lisabonskej zmluvy práva Európskej únie. 
Cieľom seminára je preto pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti nášho právneho systému a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. 

Účastníci

Zamestnanci NBS, zamestnanci ostatných ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s legislatívou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie alebo medzinárodným právom. Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach. Seminár je určený tak pre právnikov ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti. 

Obsah seminára

 1. Pramene práva
  1. Spoločnosť a právo
  2. Právo a spravodlivosť
  3. Materiálne a formálne pramene práva
 2. Právny systém
  1. Právna norma
  2. Znaky právnej normy
  3. Platnosť a účinnosť právnych noriem (retroaktivita)
  4. Právne systémy
  5. Vnútroštátne právo Slovenskej republiky
  6. Medzinárodné právo
  7. Právo Európskej únie
 3. Štruktúra právneho systému
  1. Väzby medzi právnymi normami
  2. Hierarchia právnych noriem a ich právna sila
  3. Verejné a súkromné právo
  4. Odvetvia práva
  5. Procesné a hmotné právo
 4. Vybrané ustanovenia právnych predpisov
  • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  • Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie (v znení Lisabonskej zmluvy)
  • Zákon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
  • Zákon č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku Európskej únie v znení neskorších predpisov

Lektori

skúsený odborník v oblasti slovenského a európskeho práva 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719