• Cena kurzu
  290.4€
 • Najbližší termín
  28. 02. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Právo Európskej únie

Ciele

Cieľom seminára je pre potreby právnikov a neprávnikov zrozumiteľnou a prehľadnou formou poukázať na najdôležitejšie súvislosti úniového práva a prehĺbiť skôr nadobudnuté vedomosti z tejto oblasti. Účastníci seminára nadobudnú komplexný pohľad na aktuálnu povahu úniového práva, na jeho pramene, proces ich tvorby a proces povinnej harmonizácie tohto práva v našich podmienkach.

Účastníci

Zamestnanci NBS a ostatných finančných inštitúcií, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy prichádzajúci do kontaktu s právom Európskej únie (úniovým právom). Zamestnanci pracujúci na tlačových oddeleniach.

Seminár je určený tak pre právnikov, ako aj neprávnikov so záujmom rozšíriť si vedomosti v tejto oblasti.

Obsah seminára

 1. Európska únia
  • Európske spoločenstvo
  • Európska únia pred Lisabonskou zmluvou
  • Európska únia na základe Lisabonskej zmluvy
   • Ciele, úlohy a činnosti Európskej únie
   • Právomoci Európskej únie
  • Právna subjektivita
   • Právna subjektivita Európskeho spoločenstva
   • Právna subjektivita Európskej únie
 2. Úniové právo
  • Európske právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Komunitárne právo pred Lisabonskou zmluvou
   • Autonómnosť komunitárneho práva
   • Prednosť komunitárneho práva
   • Priama aplikovateľnosť komunitárneho práva
   • Priamy účinok komunitárneho práva
   • Sankcionovateľnosť porušenia komunitárneho práva
   • Najdôležitejšie zásady súvisiace s komunitárnym právom
  • Úniové právo pred Lisabonskou zmluvou
  • Úniové právo na základe Lisabonskej zmluvy
 3. Pramene úniového práva
  • Systematika členenia prameňov úniového práva
   • Primárne právo
   • Základné práva a všeobecné právne zásady
   • Sekundárne právo
   • Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
   • Právne obyčaje
   • Vybrané zmluvy
 4. Tvorba úniového práva
  • Tvorba primárneho úniového
  • Tvorba sekundárneho úniového práva práva

Lektori

JUDr. Ing. Ondrej Reichbauer, PhD., skúsený odborník v oblasti európskeho práva

Dĺžka trvania

1 deň (od 9:00 do 16:00 hod.) 

Aktuálne termíny

28. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                               9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

242 € bez DPH
290.4 € s DPH

Variabilný symbol

2476


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.