Právo finančného trhu

prehľad právnych predpisov vrátane aktualizácie v súvislosti so zavedením eura v SR

Ciele

Poskytnúť účastníkom základný prehľad právnych predpisov v oblasti práva finančného trhu a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom ich úpravy v súlade s platnou legislatívou SR vrátane zmien a doplnkov, ktoré riešia praktické otázky. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, ďalších finančných inštitúcií a firiem, ktorí sa potrebujú zorientovať v právnych predpisoch tvoriacich právo finančného trhu vrátane zmien v týchto právnych predpisoch v súvislosti so zavedením eura v SR od 1.1.2009. 

Obsah seminára

 1. Predpisy, ktoré sa priamo týkajú bankovníctva
  • Zákon o bankách (všeobecný prehľad bez problematiky týkajúcej sa Baselu II, ktorá je obsahom seminára so špecifickým zameraním)
  • Zákon o NBS
  • Zákon o platobnom styku
  • Zákon o ochrane vkladov
  • Zákon o stavebnom sporení
  • Zákon o dohľade nad finančným trhom
 2. Ďalšie právne predpisy
  • Zákon o cenných papieroch
  • Zákon o burze cenných papierov
  • Zákon o kolektívnom investovaní
  • Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
  • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • Zákon o poisťovníctve
  • Vybrané ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka
  • Devízový zákon
  • Zákon zmenkový a šekový

Lektori

právnici – špecialisti na právo finančného trhu 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751