Právomoc súdov, rozhodné právo a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

 • Cena kurzu
  173.52€
 • Najbližší termín
  22. 03. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Právomoc súdov, rozhodné právo a uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami:

 • v ktorom štáte je možné a vhodné podať žalobu alebo iný návrh na súd, v ktorom je možné byť žalovaný,
 • akým právom sa bude riadiť zmluva alebo súdny spor a ako sa zistí jeho obsah,
 • ako sa uzná a vymôže cudzí súdny rozsudok alebo iný exekučný titul z cudziny.

Účastníci

Právnici, manažéri, zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, odborná verejnosť a všetci, ktorí prichádzajú do styku s právom Európskej únie.

Obsah seminára

I. Právomoc

 •  hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem -podmienky pre ich aplikáciuna základe prehľadnej štruktúry
  • prepracované znenie nariadenia Brusel I (č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach), ktoré sa aplikuje od 10.01.2015
  • Lugánsky dohovor 2007 (Dohovor o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach)
  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • osobitné medzinárodné zmluvy
 • zmeny ohľadom právomoci súdov v zmysle prepracovaného nariadenia Brusel I
  • vzťah k rozhodcovskému konaniu
 • skutočnosti zakladajúce právomoc súdu(spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
  • domicil
  • miesto zmluvného plnenia
  • miesto vzniku škody
  • poistné zmluvy
  • spotrebiteľské zmluvy
  • pracovné zmluvy
  • dohoda o voľbe právomoci
  • účasť na konaní
  • výlučná právomoc
 • právomoc v prípade rozhodcovskej doložky

  II. Rozhodné právo

 •  hierarchia a systematika slovenských, európskych a medzinárodných noriem -podmienky pre ich aplikáciu na základe prehľadnej štruktúry
  • nariadenie Rím I (č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky)
  • Rímsky dohovor (Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky - 1980)
  • CISG (Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru)
  • nariadenie Rím II (č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky)
  • osobitné medzinárodné zmluvy
  • zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • rozsah jednotlivých predpisov a podmienky ich aplikácie -praktické rozčlenenie a objasnenie, na ktoré prípady sa jednotlivé predpisy aplikujú
 • voľba rozhodného práva
 • rozhodné právo pri absencie voľby(spolu s prípadmi a praktickými príkladmi)
  • základné prípady určenia rozhodného práva
  • spotrebiteľské zmluvy
  • pracovné zmluvy
  • zodpovednosť za výrobok
  • nekalá súťaž
  • porušenie práva duševného vlastníctva

III.  Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí

 •  postup pri uznaní a výkone súdnych rozhodnutí podľa prepracovaného nariadenia Brusel I
  • postup pri uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí
  • porovnanie s predchádzajúcou úpravou
 • uznávanie a výkon rozhodnutí podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom
 • európsky exekučný titul
 • uznávanie a výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov

Lektori

JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – komentár (Wolters Kluwer, 2016).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

144.6 € bez DPH
173.52 € s DPH

Variabilný symbol

1619

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.