• Cena kurzu
  172.8€
 • Najbližší termín
  03. 05. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Príprava na GDPR

Ciele

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov. Nová úprava, ktorá sa vzťahuje na všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, prináša mnoho nových povinnosti, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Táto príprava sa týka vypracovania potrebnej dokumentácie, fyzickej ochrany osobných údajov aj IT bezpečnosti.

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv.GDPR). Zároveň bol koncom roku 2017 schválený nový zákon o ochrane osobných údajov. Cieľom novej úpravy je predovšetkým zabezpečiťkonzistentnú a vysokú úroveň ochrany fyzických osôb a odstrániť prekážky tokov osobných údajov v rámci Únie, pričom úroveň ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní týchto údajov by mala byť rovnaká vo všetkých členských štátoch.

Účastníci

Právnici, manažéri, zamestnanci bánk, poisťovní a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, odborná verejnosť a všetci, ktorí prichádzajú do styku s ochranou osobných údajov.

Obsah seminára

 • základné zásady a filozofia GDPR, dôvody prijatia a najdôležitejšie zmeny
 • úvodné kroky -data mapping(zmapovanie toku osobných údajov v spoločnosti prevádzkovateľa),GAP analýza(rozdielová analýza, ktorej výsledkom je zhodnotenie aktuálneho stavu v spoločnosti prevádzkovateľa v porovnaní s podmienkami vyžadovanými GDPR)
 • práva dotknutých osôb(právo na informácie, právo na výmaz, právo na opravu, právo na prenosnosť) – zabezpečenie možnosti realizácie týchto práv u prevádzkovateľa (príprava súvisiacej dokumentácie, zabezpečenie interných postupov, adaptácia IT systémov)
 • bezpečnosť osobných údajov(zásady, pravidlá, zhodnotenie bezpečnosti, prijatie primeraných bezpečnostných opatrení)
 • oznamovacia povinnosťvoči dozornému orgánu a voči dotknutým osobámv prípade porušenia ochrany osobných údajov (príprava súvisiacej dokumentácie, zavedenie interných postupov)
 • posúdenie vplyvu na ochranu údajov(privacy impact assessment)
 • zodpovedná osoba(za akých okolností ju určiť, aké má povinnosti a oprávnenia)
 • kódexy správania
 • prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie v prípade porušenia

Lektori

JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – komentár (Wolters Kluwer, 2016).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

03. 05. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

144 € bez DPH
172.8 € s DPH

Variabilný symbol

1648

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.