Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

 • Cena kurzu
  174€
 • Najbližší termín
  26. 09. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára s legislatívou a podmienkami rozhodovania spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní.

Seminár je koncipovaný na praktických príkladoch a reálnych prípadoch z praxe.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk, poisťovní, lízingových spoločností a ďalších finančných inštitúcií, advokátske kancelárie poskytujúce právne služby, zamestnanci rozhodcovských súdov, veritelia a iní účastníci rozhodcovských zmlúv.

Obsah seminára

 • Zásady rozhodcovského konania
 • Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva 
 • Rozhodca
 • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
 • Rozhodcovský rozsudok
 • Výkon
 • Dohľad nad rozhodcami a stálymi rozhodcovskými súdmi

Lektori

JUDr. Pavel Lacko, LL.M  – v súčasnosti pôsobí ako advokát, je predsedom združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, študoval právo aj na Univerzite v Kodani, a je tiež absolventom Univerzity v Cambridge.

Vo svojej odbornej praxi sa okrem všeobecného obchodného práva zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie a právo duševného vlastníctva. Aktívne sa venuje lektorskej a publikačnej činnosti, je autorom publikácií Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom (Wolters Kluwer 2014 a 2017), Nariadenie Brusel I – komentár (Wolters Kluwer, 2016).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 09. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

145 € bez DPH
174 € s DPH

Variabilný symbol

1725

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.