Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov

 • Cena kurzu
  200.4€
 • Najbližší termín
  08. 11. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Uzatváranie zmlúv – špecifiká zmluvných typov

Ciele

Základná analýza v praxi najfrekventovanejšie používaných zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna, príkazná a iné splnomocňovacie zmluvy, prepravné, outsourcingové, nájomné a leasingové zmluvy). Upozorniť na nevyhnutné náležitosti zmlúv v súlade s platnými právnymi predpismi, odporúčané ustanovenia jednotlivých typov zmlúv, prehľad judikatúry a upozornenie na problémy z praxe týkajúce sa rôznych typov zmlúv. Súčasťou obsahu seminára sú aj informácie o význame a potrebe niektorých nevyhnutných, ale aj nepovinných alebo nepredpokladaných ustanovení.

Účastníci

Základný seminár určený všetkým zamestnancom bánk, poisťovní  a iných finančných inštitúcií, ktorí zodpovedajú za formulovanie a uzatváranie zmlúv v mene inštitúcie, resp. sa podieľajú na procese formulovania znenia zmlúv. Seminár je vhodný pre nových zamestnancov, začínajúcich právnikov a iných zodpovedných pracovníkov za  formulovanie a uzatváranie zmlúv, ktorí nemajú právnické vzdelanie.

Obsah seminára

 • zmluvné vzťahy všeobecne – základné právne línie
 • zmluvné vzťahy slovenských subjektov medzi sebou a so subjektami s medzinárodným prvkom
 • predzmluvné vzťahy
 • zmluvné formuláre – pre a proti
 • náležitosti zmlúv všeobecne – nevyhnutné aj odporúčané
 • náležitosti konkrétnych typov zmlúv – nevyhnutné aj odporúčané (s poukazom na doterajšiu judikatúru):

                                zmluvy scudzovacie (kúpna, darovacia)

                               zmluvy splnomocňovacie (mandátna, príkazná, komisionárska, zmluva o

                               sprostredkovaní a obchodnom zastúpení)

                               zmluva o dielo

                               licenčné zmluvy

                               zmluvy v doprave

                              outsourcingové zmluvy

                              pôžička a výpožička, úver

                              nájomné a leasingové zmluvy

                              iné typy zmlúv, nepomenované a zmiešané zmluvy

 • zmluvná dokumentácia
 • riešenie sporov so zmlúv
 • najčastejšie chyby vedúce k nemožnosti žalovať partnera
 • riadená diskusia k aktuálnym problémom

Lektori

JUDr. Andrea Kubányiová

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

08. 11. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

seminár: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

167 € bez DPH
200.4 € s DPH

Variabilný symbol

1953

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.