Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch

Zabezpečovanie pohľadávok v obchodných vzťahoch

Ciele

V zmysle platných právnych noriem podrobne vysvetliť problematiku jednotlivých spôsobov zabezpečovania pohľadávok vo vzťahoch finančných inštitúcií s klientmi. 

Účastníci

Zamestnanci bánk, poisťovní a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú pohľadávkami a majú záujem o podrobný výklad konkrétnych spôsobov ich zabezpečovania v obchodných vzťahoch.

Obsah seminára

A) Vznik hlavného a zabezpečovaného záväzku - fáza kontraktácie

B) Podmienky aktivizácie zabezpečovacieho prostriedku

C) Úvod do systematiky zabezpečovacích prostriedkov

D) Jednotlivé zabezpečovacie prostriedky

  • zmluvná pokuta, úroky z omeškania
  • zmenka, bianko zmenka a dohoda o vyplňovacom práve,
  • ručiteľská listina a iné formy ručenia
  • záložné právo k hnuteľným a nehnuteľným veciam, k pohľadávkam, k cenným papierom, k podniku, k obchodnému podielu v praxi
  • zádržné právo
  • zabezpečovací prevod práva
  • podporné klauzuly v zmluvách – Pari pass, Majority ownership, Negative pledge, Letter of comfort, Cross collateral, Cross default
  • notárska zápisnica, rozhodcovská doložka, mediácia

E)  Fáza porušenia záväzkov z hlavnej zmluvy

Lektori

špecialista na obchodné právo a právo cenných papierov

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751