• Cena kurzu
  336€
 • Najbližší termín
  14. 12. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ALM - Riadenie likvidity

Ciele

Riadenie likviditného rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM – Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti, pripraviť relevantný výstup (likviditný gap). Dôležité je správne priraďovanie likviditnej prémie (FTP-LQ). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať reguláciu.

Účastníci

Zamestnanci finančných inštitúcií z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....). Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity na praktických príkladoch a simuláciách.

Obsah seminára

 • Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
 • Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity (LQ), nastavenie a pravidlá používania v banke, kontingenčné prirážky FTP(LQ), ďalšie FTP(LQ) prispôsobenia
 • Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
 • Riadenie likvidity banky:
  • metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
  • likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
  • likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
  • stresové scenáre pre riadenie likvidity
  • ukazovatele likvidity (LCR a NSFR)
 • Proces ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
 • Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, FX swap), trh fixných dlhodobých sadzieb (dlhopisy)
 • Príklady a prípadové štúdie z praxe, simulácie a výpočty na modeloch v Exceli, Bearning ALM model (LQ časť) na replikačné portfólio

Lektori

Ing.Martin Macko, partner Bearning, s.r.o.

 • lektor má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

14. 12. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                              9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

280 € bez DPH
336 € s DPH

Variabilný symbol

2437


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.