• Cena kurzu
  398.16€
 • Najbližší termín
  22. 11. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

BASEL III v podobe CRD IV

Ciele

Oboznámiť účastníkov s novou reguláciou činnosti bánk a finančných inštitúcií „CRD IV“, ktorá zavádza do bankovej regulácie EU nové medzinárodné štandardy nazývané Basel III. Seminár sa zaoberá hlavnými oblasťami CRD IV, ktorými sú: definícia kapitálu, zvýšenie kapitálových požiadaviek, pákový pomer, Countercyclical Capital Buffer a minimálna likvidita.

Účastníci

Zamestnanci bánk a ďalších kreditných inštitúcií, ktorí sú zodpovední za implementáciu CRD IV., ako aj zamestnanci ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, interného auditu, právnici a zamestnanci compliance.

Obsah seminára

 • úvod
  • Čo je CRD IV?
  • Príčiny vzniku CRD IV?
  • vzťah medzi Basel III a CRD IV
  • vzťah CRD IV k predchádzajúcim reguláciám EU
 • štruktúra CRD IV (stručný pohľad)
  • dvojstupňová štruktúra regulácie - smernice a nariadenia
  • dopad zvolenej šturktúry regulácie na jednotlivé členské štáty EU
  • ako sa orientovať v CRD IV – alebo čo nájdete v semrnici, čo nájdete v nariadeniach.....a čo nenájdete nikde
  • navrhnutý harmonogram implementácie CRD IV
  • odhadovaný dopad navrhnutej regulácie na ekonomiku EU
 • hlavné oblasti zmien
  • kapitál a kapitálová primeranosť
  • kapitálové požiadavky na riziko protistrany
  • pákový pomer
  • likvidita
 • kapitál a kapitálová primeranosť
  • dôvody pre zmenu regulácie
  • požiadavky na kvalitu core Tier 1 kapitálu
  • požiadavky na kvalitu Tier 1 kapitálu
  • požiadavky na kvalitu Tier 2 kapitálu
  • zrušenie Tier 3 kapitálu
  • odpočítateľné položky od kapitálu
  • minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
  • harmonogram implemantácie
 • kapitálové požiadavky pre riziko protistrany
  • dôvody pre zmenu regulácie
  • kapitálové požiadavky pre riziko protistrany (CCR)
  • kapitálové požiadavky pre Credit Valuation
  • Adjustment (CVA)
  • kapitálové požiadavky pre expozície voči veľkým finančným inštitúciám
  • motivácia pre obmedzenie OTC obchodov a presunutie obchodovania na ústredné protistrany (Central Counterparties – CCPs)
  • ďalšie požiadavky
  • harmonogram implementácie
 • pákový pomer
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • definícia ukazovateľa a jeho význam
  • harmonogram implementácie
 • Countercyclical and Capital Buffer
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • Capital Buffer a pravidla pre ich tvorbu a rozpustenie:
   • Capital Conservation Buffer
   • Countercyclical Capital Buffer
  • zmeny súvisiacej regulácie – návrh zmien metodiky výpočtu opravných položiek
  • harmonogram implementácie
 • likvidita
  • dôvody pre zavedenie regulácie
  • záväzné kvantitatívne ukazovatele
   • ukazovateľ krátkodobej likvidity (LCR – Liquidity Coverage ratio)
   • ukazovateľ strednodobej likvidity (NSFR – net Stable Funding Ratio)
  • kvalitatívne požiadavky na riadenie kvality
  • harmonogram implementácie      
 • zhrnutie a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

22. 11. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

331.8 € bez DPH
398.16 € s DPH

Variabilný symbol

1319

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.