CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia

CRD IV/CRR - Aktuálne znenie a pripravovaná revízia

Ciele

Seminár má za cieľ poskytnúť prehľadnú informáciu o:

 • základných požiadavkách CRD IV/CRR prijatých
  • smernicou EP a Rady 2013/36/EÚ z 26. 6. 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami,
  • nariadením EP a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26.6.2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti,

        ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ

 • implementácii smernice CRD IV do legislatívy SR (novela zákona o bankách)
 • návrhoch Európskej komisie na doplnenie legislatívy z roku 2013 (ukazovateľ finančnej páky, pomer čistého stabilného financovania / NSFR, veľké majetkové angažovanosti, trhové riziko, pilier 2)

Účastníci

Seminár je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

 1. Požiadavky na kapitál (Solvency ratio, Leverage ratio, Capital buffers)
 2. Požiadavky na likviditu (LCR, NSFR, monitorovacie nástroje)
 3. Internal governance (odmeňovanie, transparentnosť)
 4. Aktuálne dokumenty EBA a Bazilejského výboru k problematike CRD IV/CRR, resp. BASEL III
 5. Implementácia CRD IV/CRR
 6. Návrhy Európskej komisie na doplnenie CRR a CRD IV

Na podujatie voľne nadväzuje seminár Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru a EBA k problematike Basel III (CRR/CRD IV).

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719