CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  465.6€
 • Najbližší termín
  14. 10. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme

  • Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
  • Typy regulatórnych dokumentov
  • Prehľad noviniek od začiatku roku 2016

Malé novely CRR/CRD

 • Malá novela k IFRS 9
 • Malá novela k sekuritizácii
 • Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií

Veľká novela CRR 2 a CRD 5

 • Motivácia a zhrnutie  zmien
 • Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Pákový pomer (Leverage Ratio)
 • Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko
 • Kreditné riziko protistrany (CCR)
 • Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
  • Súčasná legislatíva
  • Nový BCBS štandard pre IRRBB
  • Zhrnutie hlavných zmien v CRD a CRR
  • Zmeny v CRD (články 84 a 98)
  • Sprístupnenie informácií o meraní IRRBB podľa článku 448 CRR
 • Centrálne protistrany
 • Veľké expozície
 • Zverejňovanie informácií
 • Rozsah pôsobnosti CRD
 • SII (G-SII a O-SII)
 • Zmeny v Pilieri II
 • Požiadavky na odmeňovanie
 • Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:
  • Expozície voči SME
  • Expozície do štrukturálnych projektov
  • Expozície voči fondom kolektívneho investovania
 • Investičné podniky
 • Compliance tool
 • Predpokladaný harmonogram implementácie

Novinky od EBA

 • Budúcnosť IRB prístupu:
  • Regulatórny vývoj EBA dokumentov k IRB
  • Definícia defaultu
  • Odhady rizika
  • Zaobchádzanie s aktívami v defaulte
  • Rozsah aplikácie IRB prístupu
  • Techniky znižovania kreditného rizika
  • Transparentnosť a konzistencia dohľadu
  • Možné smery regulatórneho vývoja
 • Regulatórne zmeny v definícii defaultu
  • Súčasný prístup k definícii defaultu
  • Past due kritérium
  • Indikátory pravdepodobného nesplácania
  • Externé dáta a definícia defaultu
  • Kritéria pre návrat do nedafaultného stavu
  • Konzistencia definícií defaultu
  • Definícia defaultu pre retailové expozície
  • Dokumentácia, interné politiky a procesy riadenia rizík
  • Odhady rizikových parametrov
  • Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
  • Zaistenie úverového rizika
  • IRRBB – nové EBA GL
  • Stresové testovanie – nové EBA GL
  • Aktualizácia SREP GL
  • Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
  • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
  • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
  • Draft EBA GL on outsourcing arrangements
  • Draft EBA GL on loan origination and monitoring
  • EBA consultation on comprehensive Pillar 3 disclosure
  • Draft EBA GL on the application of the structural FX provisions
  • Guidelines on ICT and security risk management

 

Basel III (2017)

 • Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:
  • Roly externého ratingu
  • Rizikové váhy pre jednotlivé kategórie expozícií
  • Credit risk mitigation (uznateľné prostriedky a ich dopad na rizikové váhy)
 • Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
  • Obmedzenie A-IRB prístupu pre určité triedy aktív
  • Prahy (input floors) pre IRB prístup
  • Ostatné zmeny
 • Rámec pre riziko CVA
 • Revízia prístupu k operačnému riziku:
  • Súčasné prístupy k operačnému riziku
  • Navrhované zmeny v regulácii
  • Definícia business indikátora
  • Revidovaný štandardizovaný prístup
 • Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI
 • Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)
 • Harmonogram implementácie
 • Results of the cumulative QIS

Ďalšie novinky

 • ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.
 • ECB: Guide to internal models (TRIM) – consolidated version
 • ECB: Non-performing Loans
 • EU: Aktualizácia nariadenia k LCR
 • ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
 • BCBS: Stress testing principles
 • EBA: Rizikové váhy v STA prístupe pre high risk exposures

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný

 • odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

2 x poldeň

Aktuálne termíny

14. 10. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:             9.00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

388 € bez DPH
465.6 € s DPH

Variabilný symbol

2243


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.