CRR 3 / CRD 6 a ďalšie novinky bankovej regulácie

 • Cena kurzu
  465.6€
 • Najbližší termín
  18. 05. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

CRR 3 / CRD 6 a ďalšie novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne oboznámia s novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a tržné riziko a riziko likvidity. Behom seminára budú diskutované novinky nielen v smerniciach a nariadeniach EÚ, ale aj v upresňujúcich textoch EBA, BCBS či ECB. Časť seminára je venovaná zároveň novinkám v bankovom sektore ČR/SR.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr než začneme

 • Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
 • Typy regulatórnych dokumentov
 • Prehľad noviniek od začiatku roku 2018

Malé novely CRR/CRD

 • Malá novela k IFRS 9
 • Malá novela k sekuritizácii
 • Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií

Veľká novela CRR 2 a CRD 5

 • Motivácia a zhrnutie zmien
 • Nové definície
 • Princíp proporcionality
 • Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Leverage Ratio
 • Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko (FRTB)
 • Kreditné riziko protistrany (CCR)
 • Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
 • Expozície voči centrálnym protistranám
 • Veľké expozície
 • Zverejňovanie informácií
 • Zmeny v okruhu inštitúcií podliehajúcich CRD
 • Definície významných inštitúcií (G-SII a O-SII)
 • Zmeny v Pilieri II
 • Požiadavky na odmeňovanie
 • Zaobchádzanie s vybranými expozíciami
 • Odpočet software od CET 1
 • Compliance tool
 • Vstup do platnosti a použiteľnosti
 • Ďalšie novely CRR

Novinky od EBA

 • Kreditné riziko:
  • Regulatórne zmeny v definícii defaultu
  • Odhady rizikových parametrov
  • Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
  • Odhad LGD DT
  • Zaistenie úverového rizika
  • GL on CRM for AIRB
  • GL on management of non-performing and forborne exposures
  • GL on disclosure of non-performing and forborne exposures
  • GL k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spájané s vysokým rizikom
  • GL on loan origination and monitoring
  • CP RTS on the calculation of credit risk adjustments
  • GL k „trojstranným repám“
  • DP on machine learning for IRB models
 • Trhové riziko:
  • GL on the application of the structural FX provisions
 • Operačné riziko:
  • RTS on assessment methodologies for the use of AMAs for operational risk
 • SREP:
  • GL on IRRBB
  • GL on stress testing (aktualizácia)
  • SREP GL (aktualizácia)
  • GL on ICT Risk Assessment under SREP
 • Internal governance:
  • GL on outsourcing arrangements
  • GL on ICT and security risk management
  • GL on internal governance (aktualizácia)
 • Pilier 3:
  • ITS on comprehensive Pillar 3 disclosure
 • Odmeňovanie:
  • GL a RTS k odmeňovaniu
 • Ostatné:
  • Snaha EBA znížiť náklady na reporting
  • GL ku Covid-19
  • EBA work programme

Návrh CRR 3 a CRD 6

 • BCBS: dokončenie implementácie Basel III
 • Prístup EÚ a hlavné odlišnosti medzi EÚ a BCBS
 • Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku
 • Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
 • Kreditné riziko: CRM
 • Dokončenie implementácie FRTB
 • Rámec pre riziko CVA
 • Úpravy v Leverage ratio
 • Revízia prístupu k operačnému riziku
 • Výstupný prah pre pokročilé prístupy (output floor)
 • Udržateľnosť (ESG)
 • Posilnenie dohľadu
 • Ostatné zmeny
 • Navrhnutý harmonogram implementácie

Ďalšie novinky

 • ČNB: Vyhláška 392/2017 Zb.
 • ČNB: Vyhláška 354/2021 Zb.
 • ČNB: Dôležité úradné vyhlásenia
 • ECB: Guide to internal models (TRIM)
 • ECB: Non-performing Loans
 • ECB: EGAM for CCR and CVA
 • EÚ: Aktualizácia nariadenia k LCR
 • ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
 • BCBS: Stress testing principles
 • BCBS: Novinky v riadení OR
 • Prehľad regulácie v oblasti Green finance a ESG
 • Kapitálové požiadavky pre investičné podniky
 • EÚ: Návrh novely CRR 2 k daisy chains

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný

 • odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 05. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                              9.00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

388 € bez DPH
465.6 € s DPH

Variabilný symbol

2360


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.