Kriminalita vo finančných službách

 • Cena kurzu
  105€
 • Najbližší termín
  06. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Kriminalita vo finančných službách

Ciele

Naučiť účastníkov:

 • predchádzať  kriminalite vo finančných službách
 • rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
 • poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja kriminalite
 • postup  pri detekcii trestného činu spolupráca s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Účastníci

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poistných a leasingových podvodov,  bezpečnosti,  interného auditu, aj pracovníci  ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

Obsah seminára

 • Ÿdruhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
 • Ÿnajčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
 • Ÿaktuálne trendy kriminality vo finančných službách
 • indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
 • spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
 • prevencia proti kriminalite vo finančných službách
 • Ÿako postupovať pri zistení trestného činu?
 • prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

Lektori

JUDr. Andrea Havelková, Operational Compliance, Oddelenie AML SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

06. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

87.5 € bez DPH
105 € s DPH

Variabilný symbol

1793

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.