• Cena kurzu
  381.6€
 • Najbližší termín
  02. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MiFID II

Ciele

Regulácia EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi MiFID II je veľmi rozsiahly súbor opatrení a povinností. Hlavné dôvody zavedenia MiFID II sú zvýšenie ochrany investorov na finančných trhoch, zabezpečenie transparentnosti obchodovania, sprísnenie pravidiel a zjednotenie trhu investičných služieb v Európe.

MiFID II workshop poskytuje detailné know-how, potrebné pre finančné inštitúcie v tejto oblasti.

Účastníci

Celodenný workshop je vhodný najmä pre pracovníkov útvarov treasury, compliance, auditu, middle-office), vedúcich zamestnancov obchodných útvarov (retail, SME, firemné bankovníctvo, privátne bankovníctvo), projektových manažérov a manažérov bankových procesov.

Obsah seminára

  • Vznik regulácie MiFID, od MiFID I k MiFID II
  • Európsky dohľad nad cennými papiermi a trhmi a postavenie ESMA
  • MiFID II dokumentácia
  • MiFID II nástroje
  • MiFID II služby
  • Transakčný reporting: forma, pravidlá pre 65 polí
  • Transparentnosť nákladov
  • Transparentnosť po realizácii obchodov
  • Investičné stimuly
  • Vhodnosť a primeranosť produktov, investičný dotazník, investičné poradenstvo
  • Najlepšia prax pri realizácii obchodov
  • Systematický internalizátor: Systematické obchodovanie mimo organizovaných trhov
  • Správa investičných produktov
  • „Balíkové“ produkty PRIIP a kľúčové informačné dokumenty KID
  • Záznam relevantnej komunikácie a archivácia obchodnej komunikácie
  • Odmeňovanie pracovníkov investičných spoločností
  • Kompetentnosť a know-how
  • Rovnaké používanie obchodných časov (synchronizácia)
  • Povinnosti pri obchodovaní na finančných trhoch
  • Dodržiavanie pravidiel a konflikty záujmov
  • Organizačné požiadavky na investičné spoločnosti

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

02. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                                         9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

318 € bez DPH
381.6 € s DPH

Variabilný symbol

2491


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.