Obozretná regulácia bánk v EÚ

 • Cena kurzu
  177.6€
 • Najbližší termín
  20. 03. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Obozretná regulácia bánk v EÚ

Ciele

Vysvetliť princípy a následne podstatné detaily súčasnej regulácie kapitálovej primeranosti v podmienkach Európskej únie, vyplývajúce z Novej bazilejskej dohody o kapitáli so zohľadnením zmien v súvislosti s aktuálnymi zmenami Dohody.

Účastníci

Zamestnanci bánk aj iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho manažmentu, stredného manažmentu a expertných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík, riadenia likvidity, riadenia aktív a pasív, interného auditu a compliance.

Obsah seminára

 • Rámec pre kapitálovú primeranosť
 • Riziko
  • Klasifikácia rizík
 • Východisko pre štruktúru regulácie
  • 3 piliere Bazileja II
 • Základné prvky regulácie - princípy
  • Vlastné zdroje
  • Kreditné riziko
   • Štandardizovaný prístup
   • IRB prístup
  • Trhové riziko
   • Štandardizovaný prístup
   • Prístup interných modelov
  • Operačné riziko
   • Prístup základného indikátora
   • Štandardizovaný prístup
   • Pokročilý prístup (AMA)
  • 2. pilier
  • 3. pilier
 • Medzinárodné aspekty smerníc
  • Zmeny štruktúry regulácie a dohľadu
   • Kompetentné orgány (dohľad) a EBA
   • Banková únia
   • Smernica 2014/59 BRRD
 • Regulácia  v legislatíve EU Smernica 2013/36 a Nariadenie 575/2013
  • Pokrytie rizikových expozícií
   • Vlastné zdroje
   • MREL
   • Kapitálové vankúše (buffers)
  • Kreditné riziko
   • zmeny v definícii zlyhania
  • Riziko likvidity
   • LCR
   • NSF a finančná páka
  • Prehľad požadovaných dokumentov

Lektori

RNDr., Ing. Ľubor Malina,  konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

20. 03. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

148 € bez DPH
177.6 € s DPH

Variabilný symbol

1616

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.