Odmeňovanie podľa CRD IV - Vybrané ukazovatele

Odmeňovanie podľa CRD IV - Vybrané ukazovatele

Ciele

Seminár má poskytnúť prehľad o

 • základných ukazovateľoch spĺňajúcich požiadavky CRD IV na meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania
  • zahŕňajúcich úpravu pre všetky druhy súčasných a budúcich rizík
  • zohľadňujúcich náklady na kapitál a potrebnú likviditu
 • aktuálnych (prijatých i pripravovaných) dokumentoch  Bazilejského výboru a EBA k problematike riadenia a oceňovania likvidity
 • implementácii požiadaviek obsiahnutých v CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve (novela zákona o bankách)

Účastníci

Seminár je určený pre  pracovníkov kontrolingu, risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Bazilejský výbor

 • Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration

 EBA

 • Guidelines on Remuneration Policies and Practices
 • Guidelines on Liquidity Cost benefit Allocation

Vybrané ukazovatele

 • RAROC (Risk adjusted return on capital)
 • RORAC (Return on risk-adjusted capital
 • Economic Profit
 • Net Economic Contribution

Implementácia CRD IV/CRR v slovenskej legislatíve

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719