Operačné riziko

Ciele

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík.

Účastníci

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom a interným audítorom.

Obsah

 • Úvod
  • definícia operačného rizika
  • cieľ riadenia operačného rizika
  • proces riadenia operačného rizika
  • vzťah operačného rizika k ostatným rizikám
  • ICT rizika
  • behaviorálne riziko
  • conduct-related risk
  • použitá literatúra
  • skratky a niektoré pojmy
 • Riadenie operačného rizika
  • úloha zdravého rozumu
  • katalóg rizík
  • stanovenie akceptovateľnej úrovne operačného rizika
  • identifikácia operačného rizika
  • spôsoby merania operačného rizika
  • možnosti riadenia operačného rizika
  • koncentrácia OR a ostatných finančných rizík
 • Operačné riziko v rámci Basel III
  • prehľad platnej regulácie v EÚ
  • spôsoby merania operačného rizika a výpočet kapitálovej požiadavky:
   • metóda základného indikátora (BIA)
   • štandardizovaný prístup (TSA)
   • alternatívny štandardizovaný prístup (ASA)
   • pokročilé prístupy (AMA)
  • kvalitatívne požiadavky na riadenia operačných rizík
 • Stresové testovanie operačného rizika
  • typy stresových testov
  • regulatórne požiadavky na stresové testovanie OR
  • výstupy stresového testovania
 • Plánované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky
  • ciele zmien
  • výpočet kapitálovej požiadavky
  • harmonogram implementácie
 • Zhrnutie seminára a záver

Lektori

odborník na danú problematiku

Termín

1 deň