Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Príprava na SREP alebo dohľad v praxi

Ciele

Seminár poskytuje komplexnú informáciu o jednotlivých prvkoch procesu SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) od kategorizácie inštitúcií cez hodnotenie jednotlivých oblastí SREPu až po výstup vo forme rozhodnutia o požadovanej výške kapitálu a likvidity. Ďalej budú diskutované požiadavky na ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) a overovanie formou dohľadu na mieste.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre pracovníkov útvaru riadenia rizík, compliance a interného auditu.

Obsah seminára

Úvod do SREP procesu

- Štruktúra Basel II/III

- Štruktúra SREP

 

Hlavné prvky SREP procesu

- Kategorizácia inštitúcií a proporcionalita

- Skóring v procese SREP

- Monitoring kľúčových indikátorov

- Analýza obchodného modelu

- Hodnotenie riadiaceho a kontrolného systému

- Hodnotenie rizík pre kapitál

- Hodnotenie primeranosti kapitálu inštitúcie

- Hodnotenie rizík pre likviditu a financovanie

- Hodnotenie primeranosti likvidity inštitúcie

- Celkové SREP hodnotenie a opatrenia dohľadu

 

Požiadavky na riadiaci a kontrolný systém

- Úvod

- Koncept troch línií obrany

- Role a zodpovednosti orgánov a výborov

- Organizačná štruktúra

- Outsourcing

- Risk culture a business conduct

- Systém vnútornej kontroly

 

Požiadavky na ICAAP a ILAAP

- Úvod do ICAAP a ILAAP

- Spoločné požiadavky na ICAAP a ILAAP

- Požiadavky na ICAAP

- Požiadavky na ILAAP

- Interná validácia ICAAP a ILAAP

- Role interného auditu v ICAAP a ILAAP

 

Kontroly v bankách

- Koncepcie a zásady dohľadu

- Cyklus dohľadu

- Kontroly na mieste

- Krízové riadenie

- Dohľad ECB

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043