Reforma úrokových benchmarkov

Reforma úrokových benchmarkov

Ciele

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o nových bezrizikových úrokových sadzbách RFR, ktoré nahrádzajú pôvodné medzibankové úrokové sadzby xIBOR a zároveň získať informácie o tom, aký dopad má používanie nových RFR na investorov, banky a na klientov bánk, a zároveň spoznať právne, technické a matematické aspekty pri prechode na nové úrokové benchmarky.

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance, účtovníctvo atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

 • Nové úrokové benchmarky - bezrizikové sadzby (risk-free rates - RFR): regulačné štandardy, rozdiely, referenčné sadzby hlavných mien (ESTER, SOFR, SARON, SONIA, TONA), konvencie pre výpočty dní
 • Porovnanie s pôvodnými referenčnými sadzbami EURIBOR, EONIA, LIBOR, inými xIBOR, a ich konvencie
 • Odporúčané štandardy centrálnych bánk (pracovná skupina ECB pre RFR, pracovná skupina BoE SONIA, FED ARRC) a asociácie (LMA, ISDA)
 • Prechod z xIBOR na nový RFR, multiple-rate prístup alebo použitie existujúcej O/N úrokovej sadzby
 • Výpočtové alternatívy a ako aplikovať O/N RFR fixácie na dlhšie splatnosti:
  • backward-looking (in-arrears): priemerovanie a zlučovanie, s posunom pozorovania alebo bez neho
  • forward-looking
 • Použitie nových RFR:
  • použitie s rôznymi triedami aktív: štandardné bankové produkty (rôzne druhy úverov, úvery zabezpečované swapom), dlhopisy s pohyblivou úrokovou sadzbou, deriváty (swapy, futures, opcie)
  • Modely FTP s novými referenčnými hodnotami
 • Basis swap in-arrears
 • Právne problémy s novými referenčnými úrokovými sadzbami, záložný protokol ISDA (fallback)
  • prípadové štúdie a príklady výpočtov
  • in-arrears swap vs. štandardný swap
  • úver & Swap hedging
  • komplexné ALM riešenie a optimalizácia súvahy banky (MORS software prípadová štúdia)

Lektori

skúsený expert v danej oblasti

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719