• Cena kurzu
  151.2€
 • Najbližší termín
  05. 04. 2018
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Regulácia CDCP v EÚ

Ciele

Oboznámenie sa s novým nariadením EÚ o regulácii inštitúcií finančného trhu pre účely zúčtovania, vyrovnania a zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov a ostatných finančných transakcií. Východiskom je schválený návrh regulácie o vyrovnaní a centrálnych depozitároch s platnosťou od 1. januára 2015.  Cieľom je prebrať aj možnú implementáciu na podmienky SR.

Účastníci

Zamestnanci bánk, depozitárov cenných papierov, dohliadacích orgánov a iných finančných inštitúcií, na pozíciách nižšieho a stredného manažmentu, ktorí pracujú v oblasti compliance, útvarov kontroly a orgánov dohľadu.

Obsah seminára

Na seminári sa účastníci oboznámia s nasledujúcimi dokumentami:

 • REGULATION (EU) NO 909/2014 OF THE EUROPEANPARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on improving securities settlement in the European Unionand on central securities depositories (CSDs) and amending Directive 98/26/EC of 23 July2014
 • RTS COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/390 of 11 November 2016 supplementing Regulation(EU) No 909/2014
 • RTS COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/391 of 11 November 2016 supplementing Regulation(EU) No 909/2014
 • IITS COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/393 of 11 November 2016 laying down ITS withregard to the templates and procedures for the reporting and transmission of informationon internalised settlements

Lektori

RNDr. Ing. Ľubor Malina, CSc., konzultant zo spoločnosti em-fin, ktorá  je slovenskou poradenskou firmou v oblasti európskej bankovej a finančnej regulácie a venuje sa predovšetkým problematike finančných služieb.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 04. 2018 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

126 € bez DPH
151.2 € s DPH

Variabilný symbol

1617

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.