• Cena kurzu
  592.14€
 • Najbližší termín
  18. - 19. 09. 2014
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Riziko likvidity

Ciele

Oboznámiť účastníkov s metódami merania rizika likvidity, s postupmi ako aj nástrojmi jeho riadenia. Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi. 

Účastníci

Risk manažéri zodpovední za riadenie likvidity, zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za riadenie finančných tokov, interní auditori a pracovníci ALM, špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív. 

Obsah seminára

 • Ÿúvod do problematiky
  • definícia rizika
  • proces riadenia rizík a cieľ riadenia rizík
  • klasifikácia rizík
 • Ÿmatematicko – štatistické minimum
  • náhodná veličina
  • stredná hodnota, rozptyl a smerodajná odchýlka
  • kovariancie a korelácie
  • distribičná funkcia a hustota pravdepodobnosti
  • rozdelenie náhodnej veličiny
  • Monte Carlo simulácia
  • Value at Risk, očakávaná a neočakávaná strata
  • Expected Shortfall
  • Cash Flow at Risk
 • Ÿriziko likvidity
  • definícia
  • príklady nezvládnutého riadenia rizika likvididy
  • členenie rizika likvidity
  • likvidita x riziko likvidity
  • väzby medzi  rizikom likvidity a  ďalšími finančnými rizikami
 • meranie rizika likvidity
  • operatívne vs. strategické meranie
  • rôzne spôsoby merania rizika likvidity
   • vytvorenie schémy Cash Flow
   • likvidná gap analýza
  • rizikové indikátory
  • využitie štatistických metód pre predikciu objemu likvidity
  • stresové testovanie rizika likvidity
   • špecifiká tvorby a použitia stresových scenárov pre riziko likvidity
   • príklady stresových scenárov (obecná kríza likvidity x „run“ na banku)
 • Ÿnástroje pre riadenie rizika likvidity
  • Cash pooling
  • úverové linky
  • likvidné a zastaviteľné aktíva
  • REPO operácie a operácie Sell – Buy
  • menový swap
  • cena peňazí (likvidná prirážka ako súčasť rizikovej marže bánk)
 • Ÿriadenie rizika likvidity a používané postupy
  • cieľ riadenia rizika likvidity
  • stratégia riadenie likvidity
  • systém limitov
  • systém monitorovania
  • pohotovostné plány
  • organizačné usporiadanie
  • riadenie likvidity v cudzích menách
  • zaistenie prístupu k zdrojom likvidity na trhu
  • ako oceniť funding náklady
  • prípadová štúdia – Deutsche Bank
 • Ÿriziko likvidity z pohľadu finančnej a ekonomickej krízy
  • vznik krízy a jej celosvetová expanzia
  • kríza dôvery, kríza likvidity – príčiny, dôsledky a reakcie
  • úloha regulátora
  • vzťah ekonomickej situácie, riziká likvidity a spreadov: prípadová štúdia CZK
 • Ÿriziko likvidity v rámci Basel II a Basel III
  • riziko likvidity v rámci Basel I a Basel II z európskeho pohľadu
  • riziko likvidity ako súčasť ICAAP
  • ekonomický kapitál pre riziko likvidity
  • základné regulatórne požiadavky kladené na riadenie rizika likvidity
  • CEBS: Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods
  • riziko likvidity v rámci Basel III

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný, zo spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo a školenie v oblastiidentifikácie, merania a riadenia finančných rizík. Svoju kariéru začal v investičnom oddelení Českej poisťovne, a.s. a je predsedom a zakladateľom združenia  - Risk Management Klub.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

18. - 19. 09. 2014 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

493.45 € bez DPH
592.14 € s DPH

Variabilný symbol

0958

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.