Rizikovo upravené meranie výkonnosti

 • Cena kurzu
  175.2€
 • Najbližší termín
  06. 06. 2016
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Rizikovo upravené meranie výkonnosti

Risk Adjustment Performance Measurement

Ciele

Cieľom seminára je:

 • umožniť účastníkom zorientovať sa v problematike rizikovo upraveného merania výkonnosti (risk adjusted performance measurement)
 • vysvetliť
  • základné princípy hodnotenia výkonnosti banky
  • vzťah jednotlivých ukazovateľov výkonnosti banky, ich prednosti a nedostatky,
  • metódy a techniky alokovania  nákladov na riziko (alokovanie kapitálu)
  • problematiku alokovania nákladov na likviditu a likviditné riziko - interné oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)
  • použitie rizikovo upravených ukazovateľov výkonnosti (risk-adjusted performance measures) v regulácii odmeňovania
 • precvičiť získané znalosti riešením prípadovej štúdie

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z oblasti hodnotenia a riadenia výkonnosti banky.

Obsah seminára

 • Meranie/hodnotenie profitability banky
  • z pohľadu akcionára
  • z pohľadu externého a interného klienta
  • z pohľadu regulátora
 • Základné ukazovatele výkonnosti banky (Key Performance Indicators)
  • ROE (Return on Equity)
  • ROA (Return on Assets)
  • Cost/Income Ratio
 • Základné interné KPI
  • RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)
  • RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)
  • EVA (Economic Value Added)
  • Economic Profit
 • Alokácia nákladov na kapitál
  • požiadavky na kapitál/vlastné zdroje (akcionár – regulátor)
  • interné oceňovanie kapitálu
  • alokovanie spotreby kapitálu (krytie rizík, Pilier I a Pilier II)
 • Alokácia nákladov na likviditu a likviditné riziko
  • alokácia úrokových nákladov (interné ceny – Fund Transfer Pricing)
  • alokácia nákladov na likviditnú rezervu
 • Praktická aplikácia
  • riešenie prípadovej štúdie

Lektori

Ing. Silvia Majlingová – skúsená odborníčka v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

06. 06. 2016 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

prezentácia:                     8.45 h – 9.00 h
otvorenie seminára:         9.00 h
vyučovanie:                     9.00 h – 16.00 h

Cena

146 € bez DPH
175.2 € s DPH

Variabilný symbol

1251


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.