Solvency II - nástup nového regulatórneho režimu

 • Cena kurzu
  160.44€
 • Najbližší termín
  24. 09. 2015
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Solvency II - nástup nového regulatórneho režimu

Ciele

Oboznámiť a podrobne vysvetliť  regulatórne opatrenia Solvency II, ktoré sa vzťahujú na poisťovne, legislatívne východiská, požiadavky na systém správy a riadenia a taktiež modely potrebné pre stanovenie kapitálovej požiadavky.

Účastníci

Risk manažéri, aktuári, interní audítori, kontrolóri, poistní matematici, pracovníci právnych a compliance oddelení, špecialisti poisťovní, prípadne iných finančných inštitúcií pôsobiacich v rôznych oblastiach poistenia, ktorí sú zodpovední za Solvency II a ich úlohou je tvorba metodiky pre stanovenie a udržanie kapitálovej primeranosti poisťovne.

Obsah seminára

 • úvod
  • ciele projektu Solventnosť II
  • ako sa orientovať v projekte Solventnosť II
  • Lamfalussy legislatívny proces
  • úvod do nového zákona o poisťovníctve (39/2015 Z.z.) – princípovo orientovaná legislatíva
 • Pilier 1 Solventnosti II
  • oceňovanie aktív a záväzkov
  • technické rezervy
  • vlastné zdroje
  • minimálna kapitálová požiadavka (MCR)
  • kapitálová požiadavka solventnosti (SCR)
 • Pilier  2 Solventnosti II
  • Všeobecné požiadavky na správu a riadenie
  • Systém správy a riadenia
  • Systém riadenia rizík
  • Systém vnútornej kontroly
  • Funkcie (riadenie rizík, compliance, vnútorného auditu a aktuárska)
  • Požiadavky na odbornú spôsobilosť a vhodnosť
  • ORSA
  • Zverenie výkonu činností
  • odmeňovanie
  • Výkon dohľadu – jednotné uplatňovanie právnych predpisov
 • Pilier  3 Solventnosti II
  • Harmonizované vykazovanie
  • Predkladanie informácií na účely výkonu dohľadu
  • Správa o solventnosti a finančnom stave
  • Zverejňovanie
 • Súčasná legislatíva týkajúca sa solventnosti
  • dôležité body zo súčasnej legislatívy EU

Lektori

Ing. Andrea Gondová, Mgr. Štefan Velčický, Mgr. Matúš Medvec– zamestnanci oddelenia regulácie poisťovníctve v NBS

Aktuálne termíny

24. 09. 2015 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

133.7 € bez DPH
160.44 € s DPH

Variabilný symbol

1074

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.