Stresové scenáre a stresové testovanie

 • Cena kurzu
  456€
 • Najbližší termín
  26. 03. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Stresové scenáre a stresové testovanie

Ciele

Seminár detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti  zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú  účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk. 

Obsah seminára

Principy stresového testování

Co je to stress-testing?

K čemu jsou stresové scénáře dobré?

Základní rámec pro stresové testování

Výstupní proměnná, jejíž změny modelujeme:

 • hodnota portfolia
 • velikost zisku/ztráty
 • cash flow
 • kapitálový požadavek

Druhy stresových scénářů

Frekvence stresového testování

Tvorba stresových scénářů:

 • volba stresovaných proměnných
 • tvorba a výběr stresových scénářů
 • využití stresového testování
 • analýza scénářů
 • dokumentace stresového testování

Kompetence a odpovědnosti

Vztah stresových scénářů a výpočtů na bázi VaR

Role interního auditu v procesu stresového testování

Vývoj regulatorních požadavků na stresové testování:

 • aktuálně platné EBA Guidelines (GL 32)
 • připravované EBA Guidelines
 • BCBS stresstesting principles

Stress-testing Tržního rizika

Klasifikace tržního rizika

Rizikové faktory

Scénáře v obchodní vs. bankovní knize

Regulatorní scénář pro úrokové riziko bankovní knihy

Příklad – výpočet stresového scénáře

Stress-testing kreditního rizika

Základní otázka: jak hluboko jít v řetězci příčin a následků?

Rizikové faktory

Příklady stresových scénářů pro jeden faktor:

 • zvýšení PD v důsledku recese ekonomiky
 • zvýšení LGD v důsledku snížení hodnoty kolaterálu
 • nárůst CCF v důsledku změny chování klientů

Příklady složených stresových scénářů

Zachycení rizika koncentrace ve stresových scénářích

Politické riziko

 

Stress-testing Operačního rizika

Filosofie stress-testingu operačního rizika

Rizikové faktory

Stresové scénáře pro metodu LDA v AMA přístupu

Příklady stresových scénářů

Alternativní pohledy na stresové testování operačního rizika

Stress-testing rizika LIKVIDITY

Charakter rizika likvidity

Rizikové faktory

Specifika tvorby a použití stresových scénářů pro riziko likvidity:

 • analýza scénářů
 • základní scénář
 • alternativní scénáře

Příklady stresových scénářů

Role pohotovostních plánů

Stresové scénáře v bankovní regulaci:

 • ukazatel LCR
 • ukazatel NSFR

Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizika

Stresové testování v pojišťovnictví a jeho vztah k Solvency II

Stresové testování v podnikové praxi:

 • vybrané události operačního rizika
 • ztráta/default vybraného zákazníka
 • default klíčového dodavatele
 • nečekaný tah konkurence
 • technologické změny

KOMPLEXNÍ Stresové scénáře a jejich použití

Integrace stresového testování do ICAAP a ILAAP

Identifikace oblastí, pro které je třeba tvořit stresové scénáře

Korelace rizik v období „normálních podmínek“ a v době krize

Příklad komplexního scénáře ekonomické krize

Případové studie

Deutsche Bank

Stresové scénáře ČNB

Stresové scénáře ECB

Shrnutí semináře a závěr

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, ktorý sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

26. 03. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Registrácia: 8.45 -9.00 hod.

Seminár: 9.00 - 16.00 hod.

Cena

380 € bez DPH
456 € s DPH

Variabilný symbol

1811

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.