ONLINE IFRS 9 a kreditný scoring

 • Cena kurzu
  306€
 • Najbližší termín
  05. 05. 2021
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

ONLINE IFRS 9 a kreditný scoring

Ciele

Cieľom seminára je zamerať sa predovšetkým na štatistické techniky, ktoré modelovanie Expected Credit Loss (ECL) model vyžaduje. Zameriava sa na kvantitatívne aspekty modelovania ECL a jeho jednotlivých častí: modelovanie a predikovanie pravdepodobnosti zlyhania (PD), percentuálna výška straty pri zlyhaní (LGD), expozícia pri zlyhaní (EAD) atď. Seminár sa bude venovať ECL z hľadiska návrhu modelu kreditného rizika a ukáže účastníkom širokú škálu prístupov, od tradičných metód typu logistická regresia, až po data-driven metódy, používané napr. v klasifikácii a v data miningu.

Účastníci

Seminár je určený najmä zamestnancom z oblasti riadenia rizík, ktorí sa podieľajú na štatistickom modelovaní podľa IFRS 9 (napr. kreditný scoring a ECL loss, portfólio, deriváty). Ďalej je určený zamestnancom útvarov financií alebo controllingu, či už vo finančných inštitúciách alebo z nefinančného sektora, a tiež zamestnancom účtovných útvarov, ktorí sa podieľajú na príprave účtovných závierok podľa IFRS. Predpokladajú sa základné znalosti štatistiky.

Obsah seminára

 • Expected Credit Loss (ECL) model – základné princípy
  • indikátory podstatného zhoršenia kreditnej kvality aktíva či portfólia aktív
  • možné prístupy k ECL
  • časová hodnota peňazí, zdroje informácií, modelovanie predčasných splátok a ďalšie úskalia modelovania ECL
 • Pravdepodobnosť zlyhania (PD)
  • tradičný prístup pre modelovanie PD: výber indikátora zlyhania a jeho prediktorov, transformácia premenných, korelačná analýza, logistická regresia
  • meranie kvality modelu: Giniho koeficient, ROC krivka
  • alternatívne prístupy: Lasso regresia, Cox proportional hazards model, Neural networks, Classification trees atď.
 • Výška straty pri zlyhaní
  • zásady pri modelovaní LGD a EAD pod štandardom IFRS 9 (vs. Basel II)

Lektori

Ing. Petra Tomanová, MSc, Vysoká škola ekonomická, Praha

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

05. 05. 2021 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:            9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy MS Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

255 € bez DPH
306 € s DPH

Variabilný symbol

2192


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.