TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Ciele

Cieľom školenia je poskytnúť aktuálne informácie a upozorniť na zmeny súvisiace s transferovým oceňovaním a tiež ozrejmiť požiadavky  na spracovanie dokumentácie o transferovom oceňovaní.

Účastníci

Zamestnanci, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornosť v oblasti transferového oceňovania, a doplniť si vedomosti o aktuálne témy v danej oblasti, najmä zamestnanci z bankového a finančného  prostredia, audítori, finanční manažéri, finanční riaditelia, vedúci pracovníci v oblasti obchodu, podnikateľskej sféry, a všetci zamestnanci, ktorí sa s problematikou transferového oceňovania stretávajú vo svojom profesijnom zameraní.

Obsah seminára

 • Úvod do BEPS – Súlad transferového oceňovania s tvorbou hodnoty
 • Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu:
 • Identifikovanie komerčných a finančných vzťahov
 • Faktory porovnateľnosti
 • Straty a ich chápanie v kontexte transferového oceňovania
 • Miestne úspory a iné miestne trhové znaky
 • Pracovná sila (naakumulovaná)
 • Synergie skupiny
 • Nehmotný majetok - Transakcie využívania alebo prevodu IP
 • Služby s nízkou pridanou hodnotou:
 • Hlavné problematické oblasti

 

Zjednodušenie z pohľadu BEPS

 • “Cost contribution arrangements (CCAs)“
 • Koncept

 

Aplikovanie princípu nezávislého vzťahu

 • Odporúčania k štruktúrovaniu a dokumentovaniu CCAs

Lektori

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751