Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

 • Cena kurzu
  360€
 • Najbližší termín
  02. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Úvod do IFRS17 - účtovanie poistných zmlúv

Ciele

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci bánk, poisťovní a sprostredkovateľských spoločností, poistní matematici, pracovníci na oddelení účtovníctva ako aj špecialisti kontrolingu,  ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Obsah seminára

 

 • Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
 • Nový formát výkazu ziskov a strát
 • Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov,  k určeniu  rozsahu platnosti IFRS17
 • Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
 • Model pre krátkodobé zmluvy - využitie zjednodušeného prístupu (PAA) na základe alokácie poistného
 • Oceňovanie zmlúv s investičnou zložkou alebo s podielom na zisku
 • Ako sa budú oceňovať vzniknuté škody
 • Vplyv na ocenenie zaistných zmlúv
 • Najväčšie výzvy pre implementáciu a ako sa ich pokúsiť zvládnuť
 • Požiadavky na výročnú  správu
 • Čo všetko môžem  zistiť  z výročnej správy poisťovne

Lektori

Mgr. Marcela Vítková,  konzultantka zo spoločnosti Tools4F. Vyštudovala matematické modelovanie vo fyzike na Matematicko fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovy.  V poisťovníctve je od roku 1997 a popri práci aktuára sa venuje optimalizácii a automatizácii procesov. Má medzinárodné skúsenosti v rámci skupiny Allianz a Generali PPF a to na lokálnej i skupinovej úrovni. Dlhodobo sa venuje profesijnému vzdelávaniu poistných matematikov. Je expertkou v oblasti prevádzkových procesov, životného poistenia a riadenia rizika. V posledných rokoch pomáhala s implementáciou Solvency II. Aktuálne sa venuje implementácii IFRS17 v niektorých poisťovniach.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

02. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

300 € bez DPH
360 € s DPH

Variabilný symbol

1897

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.