Overovanie pravosti podpisu

 • Cena kurzu
  162€
 • Najbližší termín
  06. 02. 2020
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Overovanie pravosti podpisu

Ciele

Seminár sa zameriava na základnú písmoznaleckú prípravu a získanie praktických zručností pri overovaní pravosti podpisu, resp. pri odhaľovaní nepravých podpisov. Účastníci získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré im napomôžu posúdiť pravosť a nepravosť písomného prejavu a podpisu, čo je významné nielen v práci s konkrétnym klientom, ale aj v rámci prevencii možnej kriminality v bankovom sektore. Seminár ukončia skúškou zameranou na overenie získaných vedomostí. 

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí prichádzajú do styku s písomnosťami a ich prípadnými falzifikátmi (dokumenty, doklady, šeky, podpisy), ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú pokladničnú činnosť, vystavujú zmluvy s klientmi v peňažných ústavoch, resp. zamestnanci, ktorí už majú praktické skúsenosti z oblasti písmoznalectva a radi by si ich prehĺbili, resp. doplnili.

Obsah seminára

 • Úvod do histórie a psychológie písma, predpoklady vzniku písma, školské predlohy, používanie písma v súčasnosti,
 • Druhy podpisov a ich využívanie v praktickom živote, spôsoby vyhotovenia podpisov, znaky podpisov, na základe ktorých možno identifikovať pravé/nepravé podpisy, ďalšie možné spôsoby falšovania podpisov a ich odhaľovanie,
 • Praktické ukážky a cvičenia odhaľovania nepravých podpisov,
 • Tlačivá používané v administratívnej praxi a ich využitie vo vzťahu k písanému prejavu klientov banky, zásady a možnosti využitia tlačív pri prevencii zneužitia bankových služieb,
 • Test, vyhodnotenie, dotazník spokojnosti, odovzdanie osvedčení.

Po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí praktickej skúšky získajú účastníci osvedčenie.

Lektori

Mgr. Alexandra Saxová -znalkyňa v odbore písmoznalectvo.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

06. 02. 2020 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 -9.00 hod.

seminár.9.00 -16.00 hod.

Cena

135 € bez DPH
162 € s DPH

Variabilný symbol

1973

Miesto konania

Bratislava



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.