MS Excel - Power BI

 • Cena kurzu
  250.8€
 • Najbližší termín
  01. - 02. 03. 2023
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

MS Excel - Power BI

Ciele

Prostredníctvom novej aplikácie Power BI účastníci dokážu efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát (relačné databázy, multidimenzionálne zdroje, služby cloudu, dátové zdroje, excelovské a textové súbory a údaje z webu). Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI) a vizualizovať cez zostavy.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí chcú využívať nástroje Business Intelligence (BI) a reporting, spracúvajúce podnikové dáta do informačne a vizuálne atraktívnej formy. Manažér tak okamžite získava prehľad o stave a aktivitách spoločnosti, ktoré vedú k efektívnejšiemu rozhodovaniu.

Obsah seminára

Úvod do Power BI

 • Vysvetlenie a delenie doplnkov v Power BI
  • Práca s dátami
  • Práca s dátovým modelom
  • Práca s reportami
 • Inštalácia Power BI

Import a úprava dát

 • Import dát
  • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
  • Úprava údajov
  • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
 • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
  • Pridanie údajov do dátového modelu
  • Tvorba dátového modelu
  • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli

Výpočty v Power BI

 • Úvod do jazyk DAX
  • Syntax jazyka
  • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
 • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov

Vizualizácie údajov v prostredí Power BI prostredníctvom zostáv

 • Generovanie reportu v podobe
  • kontingenčnej tabuľky
  • grafu
  • mapy
 • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
  • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
  • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu

Zdieľanie a export údajov z Power BI do Excelu, .CSV, medzi používateľmi

Lektori

Mgr. Ján Žitniak – špecialista v oblasti IT

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

01. - 02. 03. 2023 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie denne:                        9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformu MS Teams, ktorá umožňuje vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

209 € bez DPH
250.8 € s DPH

Variabilný symbol

2494


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.