ONLINE MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

ONLINE MS Excel - Pokročilé funkcie a metódy

Ciele

Naučiť účastníkov používať niektoré pokročilejšie databázové a vyhľadávacie funkcie, predstaviť možnosti získania dát z externých zdrojov. Účastníci sa tiež naučia používať pri výpočtoch a analýzach scenáre a pomenované oblasti buniek.

Účastníci

Kurz je určený všetkým zamestnancom, ktorí potrebujú získavať dáta z iných zdrojov a následne ich spracovať využitím výpočtových funkcií a pokročilých nástrojov v programe MS Excel. Predpokladom účasti sú základné znalosti práce v rámci prostredia MS Excel.

Obsah seminára

  • Podmienené výpočty
    • funkcia IF
    • ďalšie logické funkcie
    • funkcia CHOOSE
    • funkcie COUNTIF, SUMIF
    • funkcie COUNTIFS, SUMIFS
  • Vyhľadávanie v tabuľkách
    • funkcia VLOOKUP
    • funkcia INDEX
    • funkcia MATCH
    • sprievodca vyhľadávaním
  • Získanie dát z externých databáz
    • základné spôsoby importu externých dát v Exceli
    • import dát z databáz a súborov
  • Kontingenčné tabuľky Excelu
    • využitie kontingenčných tabuliek
    • sprievodca kontingenčnou tabuľkou
    • zlučovanie dát pomocou kontingenčných tabuliek
  • Scenáre na liste
    • scenáre na liste
    • menené bunky
    • nový scenár
  • Pokročilejšie operácie určené na prácu so zošitmi
    • platný názov
    • pomenovanie oblasti buniek na liste pomocou poľa názvov
    • príkaz pre prácu s názvami
    • názvy absolútne
    • názvy relatívne
    • názvy vzorcov a konštánt
    • zápis názvu do vzorca

Lektori

špecialista v oblasti IT

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719