Communication with a Foreign Business partner

  • Cena kurzu
    159.96€
  • Najbližší termín
    21. 10. 2019
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Communication with a Foreign Business partner

Ciele

Zlepšenie jazykových kompetencií nevyhnutných pre samostatné fungovanie v anglickom jazyku, osvojenie si techník a stratégií potrebných pre efektívne plnenie pracovných úloh, ktoré sa viažu k zameraniu kurzu, rozšírenie slovnej zásoby z oblasti všeobecného a odborného jazyk, zdokonalenie stratégie práce s neznámou slovnou zásobou.

Účastníci

Kurz poskytuje výcvik v oblasti komunikačných zručností pre jednotlivcov, ktorí chcú rozvíjať svoje medziľudské zručnosti a budovať svoje profesionálne vzťahy na pracovisku aj mimo neho. Školenie sa týka efektívnych komunikačných stratégií na zlepšenie porozumenia a verbálnej komunikácie s ostatnými.
Tento kurz zameraný na podnikanie je užitočný aj pre tých, ktorí poskytujú alebo predávajú služby iným, ako aj ľuďom zodpovedným za riadenie komunikácie medzi tímami a organizáciou.
Hoci je kurz v zásade určený pre obchodníkov, kupujúcich, obstarávanie, manažérov predaja a vedúcich pracovníkov s kľúčovými klientmi, je rovnako vhodný pre všetkých ostatných vedúcich pracovníkov (napr. Účtovníkov), ktorí sa podieľajú na obchodnom vyjednávaní.

Obsah seminára

Nadväzovanie a udržiavanie kontaktov (písomná a ústna komunikáciu, telefonovanie, písanie emailov a i.); slovná zásoba potrebná a/ pri spolupráci na projekte, b/ pri všeobecnej a odbornej diskusii pri riešení spoločných úloh, c/ pri prezentácii výstupov spoločnej práce či projektu, d/ pri účasti na pracovných stretnutiach, na konferencii a i., e/ pri spoločenských akciách počas pracovných stretnutí a i. podľa potrieb účastníkov.
Naučíte sa techniky, ako efektívne a výstižne artikulovať svoje podnikateľské nápady pre rozmanité publikum, aby ste zaistili, že rozumejú aj tým najzložitejším konceptom.
V tomto kurze sa bude klásť dôraz na obchodné písanie, aktívne počúvanie a efektívne sprostredkovanie vašich nápadov konkrétnemu cieľovému publiku. Budeme diskutovať o vplyve predpokladov alebo zaujatosti, ktoré môžu ľudia priniesť na pracovisko. Účastníci uplatnia svoje vedomosti kritizovaním podnikových scenárov z praxe.

Témy budú tiež obsahovať:
Osvedčené postupy pre písomnú komunikáciu
Uskutočňovanie efektívnych stretnutí
Dokumentácia a následné postupy
Osvedčené postupy pre osobnú, digitálnu a sprostredkovanú komunikáciu

Lektori

Native Speaker

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

21. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Jana Patáková
  +421 915 952 827
 

Harmonogram

registrácia:                         8.45 h – 9.00 h

workshop:                          9.00 h – 15.00 h                

Cena

133.3 € bez DPH
159.96 € s DPH

Variabilný symbol

1922

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.