Intermediate Financial English, Modul I, Modul II

Intermediate Financial English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň intermediate B1 až upper-intermediate B2

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvovať oba moduly. 

Ciele

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť schopnosť účastníkov efektívne fungovať v anglickom jazyku v segmente Financial English,
 • rozšíriť ich slovnú zásobu o špecializované výrazy a frázy z oblasti Financial English,
 • zvýšiť kvalitu ich prejavu v rámci odborných tém ako aj ich sebadôveru a plynulosť v anglickom jazyku všeobecne.

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú dobré vedomosti angličtiny na úrovni intermediate B1 alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získať, resp. zvýšiť úroveň ovládania Financial English s dôrazom na odbornú slovnú zásobu a špecifické črty odborného štýlu z finančnej oblasti. 

Obsah seminára

Je postavený na autentických materiáloch, kladie dôraz na prezentáciu odbornej terminológie a zoznamuje účastníkov so špecifickými črtami anglického odborného štýlu vo finančnej oblasti. Obsah vytvára priestor pre reagovanie na potreby účastníkov. 
Modul I

 • finančné správy a vyhlásenia,
 • finančná stratégia firmy,
 • riziká a analýzy,
 • etika vo finančníctve,
 • investičné bankovníctvo,
 • medzinárodné účtovné štandardy
 • slovná zásoba a gramatika podľa potrieb účastníkov v rámci preberaného učiva

Modul II

 • účtovný software
 • audit,
 • aktíva,
 • hodnotenie spoločnosti,
 • rozpočet,
 • ekonomické faktory,
 • forenzné účtovníctvo,
 • bankovníctvo
 • slovná zásoba a gramatika podľa potrieb účastníkov v rámci preberaného učiva

Lektori

slovenský 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143