Intermediate Professional/Business English, Modul I, Modul II

Intermediate Professional/Business English, Modul I, Modul II

špecializovaný kurz, úroveň intermediate B1 - upper-intermediate B2

Modul I a Modul II tvoria obsahovo samostatné podujatia, t.j. je možné absolvovať len jeden vybratý modul. Pre optimálny študijný výsledok je vhodné absolvovať oba moduly. 

Ciele

Primerane rozsahu kurzu

 • zlepšiť schopnosť účastníkov komunikovať v Professional/Business English v bežných situáciách, ktoré súvisia s výkonom ich pracovných povinností, ako aj pri spoločenských aktivitách spojených s ich plnením,
 • rozšíriť ich slovnú zásobu o užitočné výrazy a frázy z oblasti Professional/Business English,
 • vo všeobecnosti zvýšiť ich sebadôveru a plynulosť vo vyjadrovaní v anglickom jazyku.

Účastníci

Kurz je určený záujemcom, ktorí úspešne zvládli General English na úrovni intermediate B1 alebo upper-intermediate B2 a potrebujú získať, resp. ďalej rozvinúť zručnosti v používaní Professional/Business English. 

Obsah seminára

Prostredníctvom role-plays, simulácií a iných interaktívnych techník, ako aj prácou s autentickými textami a audio/video nahrávkami anglickom jazyku vytvára obsah kurzu predpoklady pre zvládnutie efektívnej komunikácie v praktických situáciách v Professional/ Business English v nasledujúcich oblastiach: 
Modul I

 • efektívna pracovná komunikácia (efektívna kultivovaná firemná komunikácia, riešenie komunikačných problémov, komunikácia v tíme, získavanie pracovných informácií, kategórie otázok a ich tvorenie),
 • štruktúra firmy, pracovné vzťahy,
 • rutinné pracovné činnosti, CV,
 • príprava pracovnej cesty, reprezentácia spoločnosti, zhodnotenie pracovnej cesty, poďakovanie,
 • realizácia pracovnej cesty (štandardné situácie na letisku, na colnici, v hoteli),
 • spoločenský styk (prijatie zahraničných návštevníkov, spoločenská konverzácia, v reštaurácii, písomné pozvanie na spoločenské podujatie a reakcia)

Modul II

 • telefonovanie (úvodné situácie/frázy, dôvod telefonátu, vysvetlenie, problémy pri telefonickom spojení, výmena a kontrola informácií, odkazy, dohadovanie termínu, čas a dátum, ukončenie telefonického rozhovoru),
 • vyjadrenie plánovania budúcej činnosti, (gramatické vyjadrenie budúcnosti),
 • vyjadrenie návrhu a jeho akceptovanie/odmietnutie, vyjadrenie výhrad, neutrálny postoj),
 • prezentácie (príprava prezentácie, prezentačné techniky, otázky a diskusia, práca s publikom),
 • pracovné stretnutia a jednanie (vedenie a účasť na pracovnom stretnutí/jednaní - otvorenie stretnutia, program, otvorenie a riadenie diskusie, účasť v diskusii, riešenie konfliktov, kompromisy/ústupky, súhlas/nesúhlas, súhlas s výhradami, hlasovanie, závery),
 • písanie (správa, zápisnica, formálna korešpondencia)

Lektori

slovenský 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143