Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky obchodnej angličtiny

Kurz so zameraním na cambridgeské skúšky obchodnej angličtiny

špecializovaný kurz, úrovne: Vantage t.j. upper-intermediate (B2),Higher t.j. lower advanced až advanced (C1 - C2)

Ciele

poskytnúť vedomosti potrebné pre úspešné zvládnutie skúšky, zlepšiť schopnosť účastníkov komunikovať písomne a ústne v anglickom jazyku vo situáciách typických pre pracovné prostredie a pracovné činnosti: Primerane rozsahu kurzu

  • kultivovane, štylisticky, jazykovo a kultúrne primerane prezentovať myšlienky, fakty a údaje, ako aj diskutovať a argumentovať,
  • zvládnuť pravidlá formálne písomného styku/prejavu v angličtine,
  • zlepšiť ovládanie anglickej gramatiky,
  • rozšíriť všeobecnú i špecializovanú slovnú zásobu,
  • a iné, v súlade s potrebami účastníkov

Účastníci

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti a zároveň sa pripraviť na Cambridgeskú skúšku obchodnej angličtiny. 
Z dôvodu zabezpečenia primeranej úrovne skupiny budú účastníci zaradení do Modulu I na základe vstupného testu, rovnako ako aj záujemcovia o Modul II, ktorí neabsolvovali test k Modulu I.
Modul I a Modul II tvoria samostatné podujatia, t. j. je možné absolvovať len jeden, účastníkom vybratý modul. Pre kvalitnú prípravu na skúšku odporúčame absolvovať oba moduly. 

Obsah seminára

v súlade s požiadavkami skúšky BEC sa zameriava sa na všetky rečové zručnosti a relevantnú slovnú zásobu, precvičovanie všetkých jazykových zručností v modelových testoch. 

Lektori

native speaker 

Garant

Mgr. Emília Farkašová
 0917 667 143