Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni

 • Cena kurzu
  246€
 • Najbližší termín
  20. 10. 2022
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni

Ciele

Oboznámiť účastníkov so Systémom riadenia rizika v poisťovniach, ako je definovaný pre Solventnosť II, Vlastné posúdenie rizika praktické ukážky z praxe a prípadové štúdie.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, ktorí si potrebujú získať vedomosti a zručnosti o systéme riadenia rizík regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s  ňou súvisiacimi predpismi, a ktorí pracujú na útvare riadenia rizík v poisťovniach alebo na aktuárskom útvare a compliance. Vhodné aj pre zamestnancov interného auditu.

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti, zároveň je pre nových riadiacich pracovníkov a manažérov poisťovní, ktorí tvoria kľúčovú funkciu.

Seminár nie je vhodný pre seniorných expertov v oblasti riadenia rizík v poisťovniach.

Obsah seminára

 • Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce
  • Systém riadenia rizík, klasifikácia rizík v poisťovníctve podľa Solventnosti II, najmä:
   • upisovanie rizík v poisťovni
   • riadenie aktív a pasív súvahy, investície a deriváty
   • riadenie rizika likvidity
   • riadenie operačných rizík – základné prvky
   • zaistenie a techniky zmierňovania rizika
  • Stratégie riadenia rizík, koncepcie riadenia rizika a ich obsah, procesy, implementácia
  • Rizikový apetít, meranie rizík, postupy oznamovania, monitorovania a riadenia
 • Vlastné posúdenie rizika ORSA, koncepcia ORSA a jej prvky, záťažové testy
  • príklady z praxe
 • Správa  pre Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach ORSA - obsah a forma
 • Aplikácia štandardu aktuárskej praxe Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach - ORSA

Lektori

Ing. Mária Kamenárová, skúsená odborníčka v oblasti aktuárstva a riadenia rizík v poisťovniach s 20-ročnou praxou, podpredsedníčka Slovenskej spoločnosti aktuárov a členka Výkonného výboru Európskej spoločnosti aktuárov v Bruseli

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

20. 10. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                          9.00 h – 16.00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

205 € bez DPH
246 € s DPH

Variabilný symbol

2433


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.