Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni

Systém riadenia rizika a ORSA v poisťovni

Ciele

Oboznámiť účastníkov so Systémom riadenia rizika v poisťovniach, ako je definovaný pre Solventnosť II, Vlastné posúdenie rizika praktické ukážky z praxe a prípadové štúdie.

Účastníci

Zamestnanci poisťovní, ktorí si potrebujú získať vedomosti a zručnosti o systéme riadenia rizík regulácie Solventnosť II (smernica 2009/138/ES) a s  ňou súvisiacimi predpismi, a ktorí pracujú na útvare riadenia rizík v poisťovniach alebo na aktuárskom útvare a compliance. Vhodné aj pre zamestnancov interného auditu.

Seminár je vhodný aj pre odborných pracovníkov z iných útvarov, so záujmom rozšíriť si vedomosti v uvedenej oblasti, zároveň je pre nových riadiacich pracovníkov a manažérov poisťovní, ktorí tvoria kľúčovú funkciu.

Seminár nie je vhodný pre seniorných expertov v oblasti riadenia rizík v poisťovniach.

Obsah seminára

 • Legislatívne vymedzenie obsahu práce aktuára, resp. aktuárskej funkcie. Vysvetlenie obsahu štandardov aktuárskej práce
  • Systém riadenia rizík, klasifikácia rizík v poisťovníctve podľa Solventnosti II, najmä:
   • upisovanie rizík v poisťovni
   • riadenie aktív a pasív súvahy, investície a deriváty
   • riadenie rizika likvidity
   • riadenie operačných rizík – základné prvky
   • zaistenie a techniky zmierňovania rizika
  • Stratégie riadenia rizík, koncepcie riadenia rizika a ich obsah, procesy, implementácia
  • Rizikový apetít, meranie rizík, postupy oznamovania, monitorovania a riadenia
 • Vlastné posúdenie rizika ORSA, koncepcia ORSA a jej prvky, záťažové testy
  • príklady z praxe
 • Správa  pre Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach ORSA - obsah a forma
 • Aplikácia štandardu aktuárskej praxe Vlastné posúdenie rizika v poisťovniach - ORSA

Lektori

skúsený odborník v oblasti aktuárstva a riadenia rizík

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719