Úvod do IFRS 17 - Účtovanie poistných zmlúv (pre senior manažérov)

Úvod do IFRS 17 - Účtovanie poistných zmlúv (pre senior manažérov)

Ciele

Štandard zavádza nové spôsoby výpočtu záväzkov z poistných zmlúv a vykazovania zisku z poistných zmlúv. IFRS17 má veľký vplyv na poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne, a to predovšetkým s ohľadom na významne vyšší tlak na potrebné dáta a úroveň ich detailu. Vzhľadom na povahu požadovaných výpočtov, je očakávané, že väčšina poisťovateľov bude musieť implementovať nové výpočtové a reportingové nástroje.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s hlavnými princípmi nového účtovného štandardu tak, aby účastníci mohli porozumieť jeho následkom pre poistno-matematické a účtovné procesy poisťovne. Na príkladoch si ukážeme rozdiely v aktuálnom a novom prístupe účtovania poistných zmlúv. Účastníci budú tiež oboznámení s požiadavkami na zverejňovanie, s novými požiadavkami na výročnú správu a ako bude možné porovnať rôzne spoločnosti.

Ďalej sa zameriame na požadované dáta ako na vstupe do výpočtových nástrojov, tak na výstupe z nástrojov a následné účtovanie a reporting. Zároveň si vysvetlíme, aké funkcionality by mal mať zamýšľaný IFRS17 nástroj tak, aby bol prínosom pre poisťovňu v rámci celého konania poisťovne, napríklad pre proces plánovania. Školenie nie je prepojené s konkrétnymi výpočtovými nástrojmi, ale podáva prehľad o nevyhnutných dátach, ktoré vyplývajú z požiadaviek štandardu. Zároveň by mali účastníci, po absolvovaní školenia, rozumieť všetkým významným novým pojmom, ktoré IFRS17 zavádza a mohli tak ľahšie komunikovať s ostatnými špecialistami v poisťovni.

Účastníci

Manažéri a riadiaci zamestnanci, poistní matematici a ostatí špecialisti, ktorí potrebujú k svojej práci znalosti o nových účtovných štandardoch pre poistné zmluvy.

Obsah seminára

 • Aké sú dôvody na zavedenie nového štandardu
 • Nový formát výkazu ziskov a strát
 • Definícia poistnej zmluvy a ďalších základných pojmov k určeniu  rozsahu platnosti IFRS17
 • Základný prístup k oceňovaniu poistnej zmluvy (BBA) a dopady nového prístupu na procesy v poisťovni
 • Požiadavky na výročnú  správu a čo všetko môžeme  zistiť  z výročnej správy poisťovne
 • Aké zmeny vyvolá IFRS17 v existujúcich procesoch poisťovne
 • Dopady na dáta, ich rýchlu dostupnosť a vysokú kvalitu
 • Dopad na oceňovanie zaistných zmlúv
 • Kategórie dát nevyhnutných k IFRS17 výpočtom a následným požiadavkám na report
 • Vhodná funkcionalita IFRS17
 • Transition – prechod z existujúceho účtovného štandardu na IFRS17
 • Najväčšie výzvy pre implementáciu IFRS17 a ako sa ich pokúsiť zvládnuť

Lektori

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719