LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR

LEKTOR - Akreditovaný program MŠVVaŠ SR

Potvrdenie o akreditácií:  http://isdv.iedu.sk/CourseDetail.aspx?moduleId=35032

Vzdelávací program sa otvára podľa záujmu.

Účastnícky poplatok: 354,00 EUR s DPH

Ciele

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoretické základy vzdelávania dospelých a lektorské zručnosti. Je schopný samostatne si pripraviť a uskutočniť lektorské vystúpenie.

Účastníci

Osoby pôsobiace, alebo osoby so záujmom získať lektorské zručnosti a pôsobiť, ako lektor v oblasti vzdelávania dospelých.

Obsah seminára

  • Teoretické základy vzdelávania a učenia sa  dospelých.
  • Osobnostný a  kompetenčný profil lektora v oblasti vzdelávania dospelých.
  • Špecifiká učenia sa dospelých. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní dospelých.
  • Identifikácia  a analýza vzdelávacích potrieb, stanovenie cieľov.
  • Vymedzenie obsahu vzdelávania.
  • Problematika metód a foriem vzdelávania.
  • Diagnostika a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých.
  • Komunikácia vo vzdelávaní dospelých.
  • Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.
  • Postupy a zásady tvorby učebných pomôcok  a študijných materiálov.

Lektori

Kolektív lektorov