Asertivita a riešenie konfliktných situácií

  • Cena kurzu
    540€
  • Najbližší termín
    16. - 17. 02. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Asertivita a riešenie konfliktných situácií

Ciele

2-dňové školenie s cieľom naučiť účastníkov ako zlepšiť komunikačné zručnosti a schopnosť presadiť sa bez narušenia medziľudských vzťahov. Naučíte sa asertívne zvládať konfliktné situácie v práci aj mimo nej. Získate zručnosti ako pracovať s kritikou a so spätnou väzbou.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Komunikácia – základ sociálnej interakcie

► verbálna a neverbálna komunikácia – analýza neverbálnych prejavov
seba i partnera;
► bariéry v komunikácii;
► typológia komunikačných partnerov, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu;
► najčastejšie prekážky v komunikácii.

Asertivita v praktickom živote

► asertívna filozofia a asertívne práva;
► charakteristiky a rozlišovanie základných štýlov správania sa: agresívne, manipulačné, pasívne a asertívne správanie;
► asertívne reakcie na tieto štýly správania sa;
► techniky asertívnej komunikácie.

Spätná väzba

► ako prijímať a dávať spätnú väzbu;
► vyrovnávanie sa s kritikou – konštruktívna kritika;
► asertívna argumentácia;
► ako sa ochrániť pred manipuláciou a útokmi.

Riešenie konfliktných situácií

► analýza konfliktných situácií na pracovisku;
► výukový film: Druhy konfliktov na pracovisku a ich riešenie;
► konflikt a jeho pochopenie;
► zdroje konfliktu, fázy konfliktu;
► spôsoby riešenia konfliktov;
► pochopenie vlastného – preferovaného prístupu riešenia konfliktov;
► riešenie typických situácií z praxe.

Lektori

Katarína M. je absolventka UKF v Nitre, od r. 2000 sa venuje oblasti ľudských zdrojov. Od r. 2003 pracuje ako CEO spoločnosti TOP CONSULT GROUP, s.r.o., ktorá sa zameriava na výber, vzdelávanie a poradenstvo zamestnancov v oblasti stredného, vyššieho a TOP manažmentu. Ukončila vzdelávanie na Business Coaching College a obdržala titul Business Coaching Trained Coach (BCTC).

Dĺžka trvania

2 dni prezenčne v Bratislave. 

Miesto konania bude upresnené v organizačných pokynoch zaslaných pred realizáciou podujatia.

Aktuálne termíny

16. - 17. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

Pre oba dni: 9.00 - 16.00 hod. 

Cena

450 € bez DPH
540 € s DPH

Variabilný symbol

2485

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.