Dnes kreatívne - zajtra efektívne

  • Cena kurzu
    198€
  • Najbližší termín
    24. 02. 2023
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Dnes kreatívne - zajtra efektívne

Ciele

Cieľom poldňového podujatia je osvojenie si vedomostí o kreatívnych technikách a ich využití pre zefektívnenie pracovných procesov. Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať problémy pri riadení zmien a napomáha inováciám. Je úzko spojená s divergentným myslením tvoriacim alternatívy, hypotézy, zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové prístupy a riešenia.

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom o danú tému. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

► Kreativita ako zručnosť.
► Praktická ukážka kreatívneho myslenia v praxi.
► Kreatívne techniky - ich rozdelenie a využiteľnosť.
► Praktické riešenia: výber metód z typológie podľa situácie.

Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať problémy pri riadení zmien a napomáha inováciám. Je úzko spojená s divergentným myslením, tvoriacim alternatívy, hypotézy, zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové prístupy a riešenia. Uplatňovanie len analytického, konvergentného spôsobu myslenia má svoje limity a hranice. Naučte sa pracovať s kreativitou ako s jednou z TOP skills zamestnanca.

Vedomosti o tvorivosti a kreativite, poznanie metód a ich vhodne zvolené aplikovanie, je vynikajúcou cestou podpory tejto prirodzenej schopnosti človeka, aby sa stala kompetenciou. Kreatívne myslenie zároveň nesporne napomáha humanizácii človeka, a preto má pozitívny dopad na komunikáciu zamestnancov, riešenie náročných situácií a prácu s emóciami.

Lektori

Ľubomíra Hnátová

Dĺžka trvania

0,5 dňa

Aktuálne termíny

24. 02. 2023 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9. 00 - 13. 00 hod. 

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

2487

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.