• Cena kurzu
  270€
 • Najbližší termín
  23. 10. 2019
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Mind Maps

Ciele

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o nástrojoch na zvládanie príjmu nových informácií, a tým zefektívniť Vašu prácu a ušetriť Váš čas. Ďalej sa dozviete sa ako zlepšiť schopnosť premýšľania prostredníctvom vizualizácií. Zoznámite sa s praktickým využitím myšlienkových máp, ktoré Vám môže pomôcť pri realizácií projektov, prezentácií, na poradách a tiež behom určovania ďalších postupov a krokov pri výkone každodennej pracovnej činnosti. Myšlienkové mapy sú nástrojom, ktorý môže zlepšiť Vašu osobnú i tímovú produktivitu. Súčasťou workshopu sú cvičenia zamerané na praktické vyskúšanie myšlienkového mapovania ako v papierovej, tak aj elektronickej variante prostredníctvom xMind. Zažijete tak deň plný kreativity a systematického uvažovania.

Účastníci

Zamestnanci finančného sektora, predovšetkým bánk a poisťovní, ako aj iných finančných inštitúcií pracujúci s veľkým množstvom informácií, čísiel a termínov. Maximálny počet účastníkov je 12. Lektor  sa vždy snaží prispôsobiť podujatie cieľovej skupine pre ktorú je určené, preto si dovoľuje účastníkov požiadať o spoluprácu s vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý im bude zaslaný niekoľko týždňom pred konaním podujatia.

Obsah seminára

1/Základné princípy myšlienkových máp

2/Efektívna práca s xMind - aplikácia pre mapovanie

3/ Vytváranie šablón a ich efektívne využívanie

4/Vízie a ciele:

 • Ako definovať ciele?
 • Ako zmapovať prekážky a riešenia?
 • Ako vyhodnotiť dosahovanie vízií a cieľov?  

5/ Projekty:

 • Ako plánovať projekty,
 • Ako definovať termíny?
 • Ako sledovať a hodnotiť prácu?

6/ Plánovanie:

 • Ako pracovať s úlohami?
 • Ako denne/týždenne plánovať?
 • Ako plánovať dlhodobo?

7/Stretnutie

 • Ako sa pripraviť na stretnutie?
 • Ako viesť schôdzu?
 • Ako si správne zapísať poznámky zo stretnutia?

8/Problémy

 • Ako problém analyzovať?
 • Ako problém zjednodušiť?
 • Ako rozhodnúť o správnom riešení?

Lektori

lektor osobnej produktivity

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

23. 10. 2019 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

registrácia: 8.45 - 9.00 h.

workshop:  9.00 -16.00 h.

Cena

225 € bez DPH
270 € s DPH

Variabilný symbol

1904

Miesto konania

BratislavaPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.