Reštartuj sa v práci

  • Cena kurzu
    126€
  • Najbližší termín
    29. 11. 2021
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Reštartuj sa v práci

Ciele

Cieľom interaktívneho on-line podujatia je pomôcť nastaviť sa účastníkom na pracovný optimizmus. Naučiť ich zvládať prípadné neúspechy, či emočné vypätie a pocity nedostatku energie. Nosnými témami podujatia je energy manažment, reziliencia a proaktívna práca na dosahovaní cieľov.  

Účastníci

Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách. Max. počet účastníkov je 10.

Obsah seminára

Energy manažment 

►   Ako efektívne manažovať vlastné energetické zdroje?

►   Čo je energy manažment a aké má základné piliere?

►   Čo je jeho podstatou? 

 

Reziliencia

►   Ako posilniť psychickú odolnosť? 

►   Ako zvládať prípadne neúspechy, prácu s negatívnymi emóciami či emočným vypätím? 

►   Ako sa nenechať pohltiť pocitmi tlaku pod stresom? 

 

Proaktívny prístup

►   Ako proaktívne manažovať aktivity? 

►   Ako prekonať dočasne sa dostavujúce stavy demotivácie, prokrastinácie, straty energie, či obavy neistoty?

 

Podujatie voľne nadväzuje na témy komunikácia, emocionálna inteligencia, riešenie konfliktov, časový manažment...

Súčasťou je  RQ diagnostika – účastníkom bude vypracovaný rezilientný kvocient na základe dotazníka, ktorý vyplnia pred kurzom. Výsledky budú prístupné len konkrétnemu účastníkovi a  lektorovi. Počas online kurzu bude lektorka interpretovať všetky úrovne a na ne naviazané kompetencie vo vzťahu ku reziliencii, čím si účastníci zhodnotia svoje výsledky, ktoré im budú zaslané na email. 

Lektori

Slovenská odborníčka na moderný koncept reziliencie. 

Dĺžka trvania

4 hodiny

Aktuálne termíny

29. 11. 2021 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

9.00 - 13.00 hod. 

|Technická realizácia|
 Zoom.us

Cena

105 € bez DPH
126 € s DPH

Variabilný symbol

2236

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.