Úprava písomností a jazyková kultúra (administratíva)

  • Cena kurzu
    198€
  • Najbližší termín
    20. 10. - 08. 11. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Úprava písomností a jazyková kultúra (administratíva)

Webinár je určený pracovníkom administratívy. 

Ciele

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s normalizovanou úpravou písomností a textov podľa aktuálne platných jazykových a technických noriem, a prispieť k zlepšeniu  jazykovej kultúry v písomnej a elektronickej komunikácii.

Účastníci

Webinár je určený najmä zamestnancom na pracovných pozíciách asistent, sekretárka, office manager, úradník, administratívny pracovník, recepčná, referent, copywriter a pod. A samozrejme pre všetkých, ktorých uvedená problematika zaujíma. 

Obsah seminára

Zámerom webinára je skvalitniť písomné komunikačné zručnosti účastníkov a poukázať na najčastejšie chyby a nesprávne výrazy v písomnom prejave. Účastníci budú mať možnosť precvičiť si problematiku používania vhodných jazykových prostriedkov s dôrazom na používanie cudzích slov, anglicizmov i čechizmov prostredníctvom interaktívnych cvičení. Školenie sa tiež zameria na úpravu a štýl elektronickej pošty,
a s tým spojenú netiketu.

Úprava písomností
► spoznáte normalizovanú úpravu úradných, interných a osobných listov podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej ISO a EN;
► naučíte sa upravovať písomnosti podľa platných technických a jazykových noriem;
► zdokonalíte si písomný prejav v tlačenej aj elektronickej forme;
► oboznámite sa s pravidlami písania textových údajov a s najčastejšími chybami a výrazmi, ktoré sa v písomnom prejave objavujú;
► budete vedieť v akých zdrojoch hľadať, aby ste pripravili kvalitné písomnosti a maily.

Jazyková kultúra
► získate prehľad ako písať interpunkciu, značky, skratky, špeciálne znaky, zátvorky, dátumy, tituly, čísla telefónov,...;
► odhalíte potenciál typografie v písomnom prejave a jej základné pravidlá;
► naučíte sa spracovať interné písomnosti (pozvánky, zápisy z porád, pracovné cesty, ...) na úrovni;
► spoznáte súčasné trendy pri úprave a štýle elektronickej pošty a osvojíte si pravidlá elektronického etického kódexu – netikety.

Na webinári sa budeme radi venovať Vašim otázkam. Stačí ich vpísať do on-line prihlášky v časti „Váš odkaz pre nás“. Prípadne ich môžete zaslať mailom najneskôr 7 dní pred realizáciou školenia: vladimira.jackova@bv-nbs.sk.

Lektori

doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD. – odborná školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička, spoluautorka slovenských technických noriem s problematikou úpravy písomností. 

Dĺžka trvania

2 x 0,5 dňa v čase od 9.00 – 13.00 hod. Online forma naživo cez MS Teams. 

Aktuálne termíny

20. 10. - 08. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751
 

Harmonogram

1. deň školenia (18.10.2022) v čase od 9.00-13.00 hod. 

2.deň školenia (8.11.2022) v čase od  9.00-13.00hod. 

Webinár bude realizovaný naživo cez aplikáciu MS Teams. 

Cena

165 € bez DPH
198 € s DPH

Variabilný symbol

2405

Miesto konania

ONLINE seminárPrihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.