Aplikácia zákona o správnom konaní

Aplikácia zákona o správnom konaní

Ciele

Oboznámiť účastníkov seminára s problematikou správneho poriadku v právnej praxi. Aplikácia a výklad jeho hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia adresovaného účastníkom správneho konania.

Účastníci

Seminár je určený pre zamestnancov Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a odborných zamestnancov zo všetkých organizačných útvarov, v ktorých sa na rozhodovacie procesné konania aplikuje zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok).

Obsah seminára

 1. Rozsah pôsobnosti
 2. Správny orgán – definícia
 3. Základné pravidlá správneho konania
 4. Príslušnosť správnych orgánov – vecná, miestna a funkčná
 5. Vylúčenie
 6. Účastník konania
 7. Zúčastnená osoba
 8. Začatie konania
 9. Podanie
 10. Priebeh správneho konania
 11. Doručovanie a lehoty
 12. Prerušenie konania
 13. Zastavenie konania
 14. Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie
 15. Zabezpečenie priebehu konania
 16. Rozhodnutie
 17. Administratívne opatrenie
 18. Preskúmanie rozhodnutí
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky
  • Súdny prieskum zákonnosti rozhodnutí
 19. Administratívny spis (vedenie, predloženie správnemu súdu)
 20. Výkon rozhodnutí
 21. Judikatúra
 22. Upozornenia na najčastejšie pochybenia správnych orgánov
 23. Prípady z právnej praxe a diskusia s kladením otázok na lektora

Lektori

špecialista na správne konanie

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719