Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke

Úverová analýza 3D - Modul I, Základy v kocke

Úverový workshop zameraný na metódu rýchlej analýzy firiem, na zlepšenie praktickej orientácie účastníkov v oblasti úverových analýz, posudzovania firiem a vyhodnocovania rizík súvisiacich s ich financovaním. V priebehu workshopu sú všetky teoretické témy bezprostredne ilustrované a precvičované na príkladoch z praxe.

Ciele

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:

  • analyzovať finančné výkazy v súvislosti s konkrétnou firmou a zistené skutočnosti vhodne interpretovať s ohľadom na riziko
  • zamerať sa na podstatné informácie potrebné pre rozhodovací proces, využívať pracovný čas efektívne
  • pomôcť firemným klientom nájsť možnosti financovania s ohľadom na riziko

Účastníci

Zamestnanci, ktorých náplňou práce je kontakt s firemnou klientelou, finančná analýza, schvaľovanie úverov, metodika a poradenstvo v tejto oblasti. Účastníci nadobudnú orientáciu od analýzy small business firiem až po analýzy veľkých korporátnych subjektov. Podľa skladby účastníkov je možné operatívne prispôsobiť náročnosť a zameranie prípadových štúdií. Maximálny počet účastníkov v skupine je 12.

Obsah seminára

Princíp rýchlej analýzy

Úvod do problematiky úverovej analýzy a finančných výkazov. Analýza výkazov prípadovej štúdie a ich využitie na identifikáciu rizík ako aj obchodných príležitostí. Rekapitulácia princípu rýchlej analýzy firiem.

Finančné výkazy z nadhľadu

Fungovanie firiem a finančných výkazov v skratke. Hlavné položky a ich previazanie s nefinančnou analýzou.

Finančné kritériá a ukazovatele

Ich význam a interpretácia v závislosti od potrieb financovania firmy. Praktické tipy na efektívne a bezpečné využitie ukazovateľov.

Finančné výkazy v detaile

Firmy v skutočnosti versus finančné výkazy, časté manipulácie s účtovnými položkami, skresľovanie reality a optimalizácia finančných výsledkov v skratke.

Analýzy prípadových štúdií

Reálne prípady s výkazmi a podkladmi v plnom rozsahu (full stories) a analýza skrátených prípadových štúdií (short stories) - rýchla analýza štruktúrovaným spôsobom.

Podnikateľská realita a bankovníctvo

Rola banky pred a po poskytnutí úveru, situácie vyvolávajúce riziká neprijateľné pre banku.

Úverový výbor

Analýza úverových prípadov, ktoré si účastníci prinesú na školeniea ich vyhodnotenie formou úverového výboru. Workshop tak plní účel bezprostredného precvičenia získaných zručností. Alternatívne je možné analyzovať prípadové štúdie orientované na rôzne odvetvia.

Záverečná sumarizácia: Best practices and frequent mistakes.

Seminár je vedený formou interaktívneho výkladu a riadenej diskusie,

hlavný dôraz je kladený na použiteľnosť získaných vedomostí v bankovej a finančnej praxi.

Lektori

špecialisti - analytici v oblasti kapitálovej a finančnej stability bankového sektora 

Garant

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 0905 436 751