Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť. V súčasnosti pôsobí Dozorná rada v nasledovnom zložení: 

členka: Ing. Jana Gondová
členka: Ing. Ivana Janíčková
člen: Ing. Peter Kosík