Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky

Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky

Ciele

Poskytnutie informácií k zákonu č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 90/2016 Z. z., o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozmer ochrany spotrebiteľa vyplývajúci z aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ a činnosti Národnej banky Slovenska.

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Obsah seminára

Spotrebiteľské úvery (04.12.2017)

 • Spotrebiteľský úver a jeho právne vymedzenie
 • Legálne pojmy
 • Informačná povinnosť veriteľa pred uzatvorením zmluvy
 • Posúdenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - úvod
 • Náležitosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere
 • Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • Predčasné splatenie

 

Propagácia úverových produktov (04.12.2017)

 • Zákonné požiadavky  na reklamu úverových produktov a propagácia ceny,
 • Analýza a právne posúdenie informácií komunikovaných v reklame

Opatrenia Národnej banky Slovenska k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom (05.12.2017)

 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrení
 • Oblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • Aktuálne trendy – trh nehnuteľností
 • Vykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb
 • Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa
 • Limit pre lehotu splatnosti
 • Výnimky pre vybrané segmenty
 • Rozdiely v prístupe k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom

Oblasť ochrany finančných spotrebiteľov

 • Poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a spotrebiteľský úver
 • Požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • Pravidlá pre postupné splácanie
 • Zmeny v zmluvách o spotrebiteľskom úvere

Lektori

Mgr. Pavol Latta, Odbor dohľadu na makroúrovni Národnej banky Slovenska.

Mgr. Marek Magyar, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Michal Látečka,Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Daniela Rodinová, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.