Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky

 • Cena kurzu
  300€
 • Najbližší termín
  04. - 05. 12. 2017
 • Na stiahnutie
  Pozvánka

Úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery - aktuálne otázky

Ciele

Poskytnutie informácií k zákonu č. 129/2010 Z. z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 90/2016 Z. z., o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozmer ochrany spotrebiteľa vyplývajúci z aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ a činnosti Národnej banky Slovenska.

Účastníci

Seminár je vhodný pre osoby zodpovedné za tvorbu,  metodiku, marketing a predaj produktov vo finančných spoločnostiach, pre právnikov a risk manažérov finančných spoločností.

Obsah seminára

Spotrebiteľské úvery (04.12.2017)

 • Spotrebiteľský úver a jeho právne vymedzenie
 • Legálne pojmy
 • Informačná povinnosť veriteľa pred uzatvorením zmluvy
 • Posúdenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver - úvod
 • Náležitosti zmlúv o spotrebiteľskom úvere
 • Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • Predčasné splatenie

 

Propagácia úverových produktov (04.12.2017)

 • Zákonné požiadavky  na reklamu úverových produktov a propagácia ceny,
 • Analýza a právne posúdenie informácií komunikovaných v reklame

Opatrenia Národnej banky Slovenska k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom (05.12.2017)

 • Hlavné ciele  a dôvody vzniku opatrení
 • Oblasť finančnej stability - riziká spojené so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam a s dynamikou ich zadlženosti
 • Aktuálne trendy – trh nehnuteľností
 • Vykonávanie stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb
 • Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu spotrebiteľa
 • Limit pre lehotu splatnosti
 • Výnimky pre vybrané segmenty
 • Rozdiely v prístupe k úverom na bývanie a spotrebiteľským úverom

Oblasť ochrany finančných spotrebiteľov

 • Ÿ  Poskytovanie úverov s odbornou starostlivosťou
 • Ÿ  Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a spotrebiteľský úver
 • Ÿ  Požiadavky na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa, overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa
 • Ÿ  Pravidlá pre postupné splácanie
 •   Zmeny v zmluvách o spotrebiteľskom úvere

Lektori

Mgr. Pavol Latta, Odbor dohľadu na makroúrovni Národnej banky Slovenska.

Mgr. Marek Magyar, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Michal Látečka,Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Mgr. Daniela Rodinová, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Dĺžka trvania

2 dni

Aktuálne termíny

04. - 05. 12. 2017 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Cena

250 € bez DPH
300 € s DPH

Variabilný symbol

1581

Miesto konania

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Drieňová 31 (budova Doprastavu), Bratislava Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.